Početna2020-03-13T00:06:18+00:00

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

BRZINA

1.800.555.6789

EFIKASNOST

1.800.555.0000

KVALITET

5564555

BLOG / FIZIOTERAPIJA

Razvoj aparata u elektroterapiji

7 decembra, 2023|

RAZVOJ APARATA U ELEKTROTERAPIJI APARATI NEKADA Vekovima je postaja upotrebe električne energije u medicinskim ustanovama. Iako nisu imali naziv za električnu energiju, pronašli su izvor iz prirode – torpedo riba. Ova stvorenja su sposobna da proizvedu struju od 8-220 volti struje. Tadašnji medicinski radnici su smatrali da može da ublaži tegobe u udovima, kao i lečenje glavobolje i gihta. Do 18. Veka postojala su tri oblika električne energije: Farklinizam, Galvanizam  i Faradizacija. Franklinizam ili statički elektricitet, upotreba trenja za stvaranje električnog naboja, a ovo naelektrisanje se može uskadištiti u kondenzatoru kao što je Lajdenska tegla. Lajdenska tegla skladišti visokonaponski električni naboj između električnih provodnika na spoljašnjoj i unutrašnjoj strani staklene tegle. Njena upotreba u medicini je popularizovana zbog svoje mobilnosti, elektroterapijska mašina koju je izumeo Nairne, početkom 19. veka. Cilindri ove mašine su okrenuti ka kožnom jastuku stvarajući električni naboj koji se prenosi u Lajdensku teglu. Ona zadržava naelektrisanje koje se može preneti na fleksibilni provodnik koji se koristi za isporuku električnog udara na pacijentu. Nikola Tesla, njegovim imenom su nazvane struje visoke frekfencije i napona, koje se proizvodio pomoću transformatora, koji je patentirao[...]

Osnovna terminologija u elektroterapiji

29 novembra, 2023|

OSNOVNA TERMINOLOGIJA U ELEKTROTERAPIJI TERMINOLOGIJA – POJAM Terminologija u elektroterapiji podrazumeva jasno definisane i opisane pojmove koji se koriste u elektroterapiji. Terminologija olakšava rad među osobljem različitih nacionalnosti i strućnosti, odnosno među kliničarima, inženjerima i proizvođačima, kako ne bi došlo do zabune prilikom korišćenja različitih reči koje označavaju iste parametre. Na osnovu toga: Elektrode: Katoda (-) Crne boje Elektroda povezana sa negativnim terminalom na izvoru Mesto velike koncetracije elektrona Anoda (+) Crvene boje Elektroda povezana sa pozitivnim terminalom na izvoru Mesto male koncentracije elektrona Prema obliku elektrode mogu bit: Pločaste Tačkaste U obliku valjka sa ručicom Bergonijeva polumaska Transorbitalne Bergonijeva polumaska Elektroda u obliku poluvaljka sa ručicom             Postavljanje elektroda:  longitudinalno, transferzalno, na bolnu regiju, na dermatome, na miotome, duž nerava, na motorne tačke, na triger tačke... Longitudinalno postavljene elektrode Transferzalno postavljene elektrode           Konfiguracija: monopolarna (aktivna ili pasivna), bipolarna, kvadripolarna Kvadripolarna aplikacija Bipolarna aplikacija         Orijentacija: duž mišićnog vlakna, poprečno na vlakna Oblik struje:  Jednosmerna struja (direct current –[...]

Pojam provodnika i izolatora

29 novembra, 2023|

POJAM PROVODNIKA I IZOLATORA ŠTA SU PROVODNICI? Provodnici su materijali koji provode naelektrisanja. To su metali, rastvori soli, baza i kiselina, grafit i neki drugi materijali. Pošto čovekov organizam sadrži mnogo različitih rastvora, dobar je provodnik naelektrisanja. Električna provodnost metala temelji se na građi njihovih atoma, odnosno na lakoj pokretljivosti elektrona spoljne elektronske ljuske, koji se pod delovanjem neke sile mogu usmereno kretati. Bakar i aluminijum koriste se najčešće kao materijali električnih provodnika, dok su srebro i zlato za to preskupi, ali se uz druge metala i legura upotrebljavaju za električne kontakte. U te se svrhe, posebno u obliku elektroda, koristi i ugljenik (grafit) koji je električno provodan zbog svojih delokalizovanih i lakopokretljivih elektrona. Neke materije (metali, legure ili keramički oksidi), ohlađene na ekstremno niske temperature, izgube svoj električni otpor pa postanu idealni provodnici električne struje (superprovodnost). Prelaz metala u stanje superprovodnosti dešava se naglo (u skoku). Temperatura na kojoj dolazi do ove nagle promene naziva se kritična temperatura. Kritične temperature za čiste metale su vrlo niske, uglavnom oko ili ispod 4K. Nosioci naelektrisanja: elektroni, protoni, pozitivni i negativni jon JONI – atomi koji[...]

Elektromagnetni spektar – radiotalasi

27 novembra, 2023|

ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR – RADIOTALASI ELEKTROMAGNETNO ZRAČENJE     Elektromagnetna zračenja predstavljaju elektromagnetna talasna kretanja koja mogu da nastanu i da se prenose kako u materijalnoj sredini, tako i vakuumu (bezvazdušnom prostoru) brzinom svetlosti. Elektromagnetno zračenje predstavlja energiju koju elektromagnetni talasi ili materijalne čestice prenose kroz prostor. Za razliku od mehaničkih talasa kod kojih talas prenosi mehaničku energiju izazivajući mehaničko oscilovanje čestica pogođenih talasom, kod elektromagmnetnih talasa situacija je kompleksnija. Elektromagnetni talas je baziran na pojmu fizičkog polja, a to polje predstavlja neraskidivo jedinstvo promenljivog električnog i promenljivog magnetnog polja. Ova polja imaju osobinu da jedno polje svojom promenom stvara ono drugo polje i obrnuto. Elektromagnetni talasi se javljaju u različitim oblicima i sa različitim talasnim dužinama. Deo su elektromagnetnog spektra od veoma malih do veoma velikih talasnih dužina. ELEKTROMAGNETNI SPEKTAR Opseg talasnih dužina elektromagnetnih talasa od 10-17m do 108m, kojima odgovaraju frekvencije od 1025Hz do 1Hz naziva se elektromagnetni spektar. Ovaj opseg je podeljen na oblasti. Nazivi pojedinih oblasti nastali su prema načinu na koji nastaju kao i prema oblasti primene. Osobine elektromagnetnih talasa zavise od njihove talasne dužine i frekvencije. Talasi sa velikom talasnom[...]

Bioelektricitet i fiziološke reakcije na elektromagnetne agense

25 novembra, 2023|

BIOELEKTRICITET I FIZIOLOŠKE REAKCIJE NA ELEKTROMAGNETNE AGENSE ŠTA JE BIOELEKTRICITET? Bioelektricitet su električne struje i električni potencijali koji se stvaraju ili javljaju u živim ćelijama, tkivima i organizmima. "Bioelektricitet je svaki električni fenomen koji aktivno generišu ćelije ili se primenjuje na ćelije da utiče na fenotip ćelije." Pod električnim fenomenom podrazumevamo svaku funkciju ili aktivnost biološke ćelije koja zavisi ili od razdvajanja naelektrisanja (napona), generalno zbog razdvajanja jona, ili od kretanja jona (struja), uglavnom kroz kanale ili pumpe. Pod aktivno generisanim mislimo da ćelija koristi energiju da bi se to desilo. Drugim rečima, mrtve ćelije ne proizvode bioelektricitet; isto tako, ako nema bioelektriciteta, ćelija je mrtva. Pod ćelijama mislimo na pojedinačne ćelije ili grupe ćelija. Pod primenjenim, podrazumevamo istraživačke i biomedicinske alate koji zavise od efekata spoljašnje struje ili napona, na primer, elektroporaciju. Pod fenotipom mislimo na oblik ćelije, veličinu, raspodelu naelektrisanja u prostoru i vremenu, fiziologiju i/ili ekspresiju gena. Fenotip uključuje stanje ćelije. Bioelektricitet se odnosi na električne pojave životnih procesa i predstavlja paralelu medicinskom predmetu elektrofiziologija. Jedan osnovni mehanizam su јonske  pumpe ćelijske membrane koje troše energiju i polarizuju ćeliju i akcioni[...]

Fizioterapija kod reumatoidnog artritisa

24 novembra, 2023|

Reumatoidni artritis Reumatoidni artritis (RA) je hronična inflamatorna, multisistemska bolest, nepoznate etiologije i autoimune prirode koja pretežno zahvata periferne zglobove na simetričan način. Progresivnost bolesti, hronična upala zglobova i posledično zglobno oštećenje čine da reumatoidni artritis značajno utiče na kvalitet života, slabi ili se gubi sposobnost za rad i samozbrinjavanje, što vodi socijalnoj i finansijskojzavisnosti bolesnika od drugih osoba. • Specifični uzroci bolesti su još uvek nepoznati, ali je identifikovano nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na nastanak RA, kao što su način života (pušenje, gojaznost) i nepromenljivi faktori (genetika, ženski pol, starost). Reumatoidni artritis (RA) je hronična inflamatorna, multisistemska bolest, nepoznate etiologije i autoimune prirode koja pretežno zahvata periferne zglobove na simetričan način. Progresivnost bolesti, hronična upala zglobova i posledično zglobno oštećenje čine da reumatoidni artritis značajno utiče na kvalitet života, slabi ili se gubi sposobnost za rad i samozbrinjavanje, što vodi socijalnoj i finansijskojzavisnosti bolesnika od drugih osoba. • Specifični uzroci bolesti su još uvek nepoznati, ali je identifikovano nekoliko faktora rizika koji mogu uticati na nastanak RA, kao što su način života (pušenje, gojaznost) i nepromenljivi faktori (genetika, ženski pol, starost).[...]

Značajne teorije koje su dovele do otkrića električne struje

24 novembra, 2023|

ZNAČAJNE TEORIJE KOJE SU DOVELE DO OTKRIĆA ELEKTRIČNE STRUJE UVOD Za početak, bitno je nagovestiti da električna energija nije izmišljena već da je otkrivena i oduvek postojala i da je vrlo važan deo današnjice. Veliki broj uređaja koje danas koristimo rade na pogon električne struje. Zasluge za otkriće električne energije pridodaju se Benjaminu Franklinu za eksperiment sa zmajem u grmljavini. TEORIJE I OTKIRĆA PO GODINAMA - 600. godina pre Hrista, Tales iz Mileta (poznat po Talesovoj teoremi) zapisao je pojavu elektriciteta pri trljanju ćilibara i to je statički elektricitet. - 1600. godine kada je britanski fizičar William Gilbert u svom delu: De Magnete, magneticique corporibus et de magno magnure tellure (O magnetu i namagnetisanim telima i o velikom magnetu Zemlje) napisao da se materije mogu naelektrisati , pa je toj pojavi dao ime elektricitet, što je grčka reč za ćilibar. William Gilbert – otac modernih istraživanja električne energije. - 1660. godine je nemački naučnik Otto Von Guericke dizajnirao jednu vrstu mašine koja je mogla proizvoditi statički elektricitet. Način funkcionisanja – jednom rukom se okretala ručka koja je rotirala kuglu sumpora u njemu a drugom[...]

Horizontalna terapija

24 novembra, 2023|

Horizontalna terapija Horizontalna terapija je nova vrsta srednje-frenkventnih sinusoidalnih struja koje su bazirane na poslednjim novinama u oblasti elektroterapije i elektrostimulacije. Stimulacija putem horizontalne terapije vrši se uz pomoć niskofrekvente modulacione frekvence srednjefrekventne noseće frekvence. Amplituda pri tome ostaje konstantna. Osnovna ideja horizontalne terapija zasniva se na saznanju da su električne promene na živom ćelijskom tkivu uvek praćene biohemijskim promenama i obrnuto. Elektrčne karakteristike supstanci koje se nalaze u organizmu formiraju osnovu njihovih biohemijskih karakteristika u metabolizmu. U razvoju obećavajuće terapijske metode prirodni procesi ćelije ili grupe ćelija će, ako je moguće, biti podržavani. Ovo se najbolje može postići snadbevanjem električnom energijom koja je slična elektroterapiji ili dodavanjem hemijskih supstanci kao što je slučaj u terapiji lekovima. Još jedna posebna karakterisitka ovih struja je što ih možemo korisistiti kako bi pokrili velike površine  Efekti koje ova terapija ima jesu bioelektrični i biohemijski. Bioelektrična stimulaciona dejstva Stimulaciona dejstva počivaju na izazivanju akcionog potencijala u ekscitabilnim ćelijama i postižu se po princimu podražavanja ili zamaranja funkcije. 1Hz, 2Hz, 3Hz ili 4Hz po principu podražavanja funkcije. Stimulacija motornih nervnih vlakana, sekundarno skeletne muskulature: 1.Mobilizacija zglobova 2.Sprečavanje atrofije[...]

Značajne prirodne pojave koje su dovele do otkrića električne struje

24 novembra, 2023|

ZNAČAJNE PRIRODNE POJAVE KOJE SU DOVELE DO POJAVE ELEKTRIČNE STRUJE ISTORIJA ELEKTROTERAPIJE Što se tiče prve grupe naša tema o kojoj ćemo da pričamo danas je istorija elektroterapije i fiziološka osnova elektroterapije. Ono čega ćemo da se dotaknemo na početku jeste sama pojava elektriciteta i magnetizma kao i o osnovnim razlikama koje su uočene izmedju njih, a sve to započinjemo od praistorije i antičkog perioda. Nakon toga kolege će nam pričati o značajnim naučnicima kao i o njihovim teorijama i eksperimentima, pričaćemo o samom razvoju elektronike, a zatim i o razvoju aparata za elektroterapiju gde ćemo da se upoznamo sa mnogim proizvođačima o njihovim osnovnim tehničkim karakteristikama kao i o dodatnoj opremi koja postoji u elektroterapiji. Pojava elektriciteta Kada govorimo pre svega o pojavi elektriciteta, prvo definišemo da je elektricitet skup fizičkih pojava povezanih sa prisustvom i kretanjem materije koja ima svojstvo naelektrisanja, odnosno viška električki nabijenih čestica. Sami električni fenomeni su izučavani od antičkih vremena, bez većeg teoretskog razumevanja do 18. veka ali čak i tada, je bilo veoma malo praktičnih primena elektriciteta, i tek u 19. veku je struja primenjena u industriji[...]

Razvoj elektronike

24 novembra, 2023|

RAZVOJ ELEKTRONIKE UVOD Elektronika je širok pojam koja najpre podrazumeva nauku  koja se sastoji od fizike, inženjerstva, tehnologije i primena koje se bave emisijom, protokom i kontrolom elektrona u vakuumu i materiji. Pored toga podrazumeva i širok odabir elektronskih uređaja koju mi danas jednostavno zovemo elektronika. Čak i ako počinje tek u 20. veku, ljudi pre toga su počeli da nalaze načine da potrebe svojstva elektriciteta kako i u životu tako i u medicini. Kasnije, u 18. i 19. veku su se obavljala napredna istraživanja i desila se velika ekspanzija industrije i mnogih tehnologija koje su se zasnivale na elektricitetu. Raznovrsna svojstva elektriciteta kao oblika energije počeli su da omogućavaju veoma široku upotrebu u saobraćaju, fabrikama, grejanju, osvetljavanju, komunikacijama... Tu kreće priča o elektronici kao zasebnoj nauci i posebnoj kategoriji velikog broja uređaja namenjenih za svakodnevnu upotrebu. Krajem 19. i početkom 20. veka stvara se dobra podloga za razvijanje elektronike putem otkrića i raznih novih patenata. Za to su zaslužni, pre svih Nikola Tesla, ali i Tomas Edison, Džordž Vestinghaus, Aleksandar Grejem Bel, Ernst fon Simens, Lord Kelvin. Zbog njihovih otkrića i daljih napredovanja[...]

Domaći i svetski proizvođači aparata za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

24 novembra, 2023|

DOMAĆI I SVETSKI PROIZVOĐAČI APARATA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DOMAĆI PROIZVOĐAČI JENA MEDICAL d.o.o - razvoj i proizvodnja profesionalnih elektro-medicinskih aparata i uređaja za primenu u kliničke svrhe, zasnovanih na visokim tehnologijama. Proizvodi: kombinovana terapija, laseri, magneti, strujna terapija, ultrazvuk, vakuum. Elektroterapija: DD (DF, CP, LP, RS...) , galvanska struja, IFS, H-struje (frekventno i amplitudno modulisanje struje), eksponencijalne, Ruska stimulacija, modulisane struje, TENS, jontoforeza 8000 Hz, ultranadražajne struje, neofaradske struje, kreiranje sopstvenih terapijskih protokola. Ultrazvuk: rad u konstantnom ili impulsnom režimu sa vodonepropusnom sondom. Laser: konstantni ili impulsni mod. Magnet: Gotovi terapijski protokoli prema dijagnozama/kreiranje sopstvenih terapijskih protokola. PLUTON electronic - postoji već 21 godinu i bavi se proizvodnjom medicinske i kozmetičke opreme kao i drugih elektronskih aparata i opreme. Pored standardnih aparata koji se koriste u fizikalnoj medicini (dijadinamik, TENS, interferentne, eksponencijalne struje, magnet, soft laseri malih i velikih snaga, ultrazvuk 1 MHz i 3 MHz), bave se i proizvodnjom radiohirurških aparata kao i kozmetičke opreme. ELECTRONIC DESIGN - proizvodnja i prodaja aparata i opreme za fizikalnu medicinu, kozmetiku, dermatologiju i stomatologiju. Proizvodi: aparati za elektroterapiju, laseroterapiju, magnetoterapju, presoterapiju, ultrazvučnu terapiju, termoterapiju[...]

Dodatna oprema za elektroterapiju

21 novembra, 2023|

DODATNA OPREMA ZA ELEKTROTERAPIJU PODELA ELEKTRODA PREMA OBLIKU Kvadratne elektrode Kvadratna elektroda od 2” sa 2” danas je najprodavanija elektroda na tržištu. Obično se koriste u setovima od 4 komada. Tipično pakovanje bi sadržalo 10 kompleta ovih „pakovanja od 4“. Mali kvadratni oblik ovih elektroda olakšava njihovu upotrebu na malim površinama. Oni mogu „precizno odrediti“ ove male oblasti za kontrolu bola.   Okrugle elektrode Iako ih nazivamo „okruglim“, elektrode u ovoj kategoriji zapravo se mogu kupiti bilo kružnog ili ovalnog oblika. Obično su dobar izbor za preciziranje veoma malih područja, za lokalizovanu kontrolu bola ili rehabilitaciju povređenih mišića. Primeri za to bi bili kolena i laktovi koji, iako su veoma oblikovani, u mnogim slučajevima mogu lako da prime 2″ okrugle elektrode sa odgovarajućom konformacijom. Elektrode u obliku leptira Ovo je popularan izbor za upotrebu na većim područjima kao što je donji deo leđa. Ovo je jedan od najčešćih izvora bola za pojedince svih uzrasta. Pored toga, bol u donjem delu leđa obično se javlja na velikoj površini, tako da manje elektrode ne bi bile adekvatne. Veće elektrode u obliku leptira pomažu da se električni[...]

FT

19 maja, 2012|

FT ČASOPIS BROJ 3 https://www.fizioterapija.rs/wp-content/uploads/2011/03/Broj-32.pdf

PNF Koncept lečenja

12 januara, 2012|

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je jedan od najpriznatijih koncepata lečenja u rehabilitaciji neuroloških i ortopedskih pacijenata. Baziran na istraživanjima Dr.H.Kabata i fizioterapeutkinje Maggie Knott ovaj concept lečenja je počeo da se primenjuje u Americi ‘40-tih godina prošloga veka, pre svega u rehabilitaciji raznih vrsta neuroloških poremećaja kao i različitih traumatološko-ortopedskih stanja. Uvidevši veliki značaj i rezultate koje ova metoda postiže u rehabilitaciji, oni su kasnije osnovali PNF Centar i post-diplomski program u trajanju od 3-6 meseci u ‘‘Rehabilitacionom Centru KAISER “, Vallejo, California, koji je u svetu jedinstven i koji kroz svoj sistem rada i stručni kadar nudi FT iz celoga sveta najbolje uslove za usavršavanje ove metode lečenja. Razvoj PNF-a je baziran na radovima engleskog neurofiziologa Sir Charles-a Sherringtona a osnovu ove metode lečenja čine BAZIČNI PRINCIPI (proprioceptivni, vizuelni i verbalni input) i FILOZOFIJA TRETMANA. Primena osnovnih procedura omogućava terapeutu da pomogne pacijentu kako bi dobio što bolju kontrolu i funkciju pokreta, kako bi se uspešnije rehabilitovao i vratio svojim svakodnevnim životnim aktivnostima, a time i poboljšao svoj kvalitet života. Jedna od osnovnih stvari u filozofiji tretmana je da svaki čovek, kako zdrav,[...]

O NAMA

FIZIOTERAPIJA

Energy Survey

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Emergency Lighting

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Electrical Security

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Cable Networking

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Security & Access

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

Project Management

In sit amet urna dapibus, pretium nisi nec, imperdiet velit maecinas Dapibus augue mi sit amet bibend ets viverra.

WORK & PROJECTS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vestibulum quis metus sodales ullamcorper. Vivamus eu sodales sapien, sit amet rhoncus nisi. Curabitur luctus ipsum ac magna ultricies imperdiet.

TESTIMONIALS

Thank you for your very professional and promt response. I wish I had found you before I spent money on a competitors theme.

Lucy Smith, Big Media Co

You we’re very professional and quick. We will recommend your services to our friends.

Andy Jones, My Business

We had floods in our town and we lost our electricity. You and your team got us back up and running in no time. Thanks Avada!

Cary Watson, Donna Muffet

fusion_global=“406″]spitivanje snage misica lica

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

OFFICE LINE

1.800.555.6789

EMERGENCY

1.800.555.0000

WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm

Go to Top