POJAM BIOFEEDBACK-a

Biofidbek terapija (engl. biofeedback therapy) je bezbolna, neinvazivna tehnika primene biofidbek treninga, kojim se pacijent obučava da kontroliše određene telesne, fiziološke i moždane procese koji nisu pod kontrolom naše volje, kao što je funkcija mozga, ritam rada srca, tonus glatkih mišića, temperatura itd.

Neurofeedback je samo jedan deo šireg tretmana koji se ostvaruje pomoću Biofidbek uređaja. Neurofidbek ili EEG biofidbek ili neuroterapija ili trening mozga je pomoćna terapija koja se koristi kao metod za samoregulaciju sopstvene moždane aktivnosti kako bi se direktno izmenili osnovni neuronski mehanizmi kognicije i ponašanja.

Ovom tehnikom meri se aktivnost moždanih talasa klijenta što je koristan pogled u misao osoba koje pate od različitih problema sa pažnjom i drugim mentalnim procesima. Primenom ovog uređaja dobijaju se informacije u realnom vremenu o EEG aktivnosti i omogućava se korisniku da promeni svoje osobine moždanih talasa pomažući mozgu da nauči da se reorganizuje i uslovljavajući mozak da bolje funkcioniše.

ISTORIJA

Tehnologije relaksacije datiraju još iz biblijskih vremena, a brojni fizioterapeuti i njihovi prethodnici decenijama unazad su koristili biofidbek uz pomoć svojih ruku kao senzora. Prvi biofidbek uređaji za tretman urinarne inkontinencije datira iz 1940-ih godina, a korišćeni su i uređaji za rehabilitaciju narušene funkcije mišića, čija je aktivnost praćena na osciloskopima.

Savremena biofidbek tarapija započela je šezdesetih godina 20. veka, tačnije 1961. godine od strane Nil Milera koji je biofidbek koristio da bi opisao laboratorijske procedure u eksperimentalnim istraživanjima, poput promene aktivnosti mozga, krvnog pritiska, pulsa i drugih telesnih funkcija, koje obično nisu voljno kontrolisane.

U budućnosti se predviđa još šira primena biofidbeka, jer se svaki dan povećava broj bolesti i poremećaja vezanih za stres, a bifidbek se pokazao kao odličan način za tretiranje takvih problema. Primena biofidbeka u sportu, obrazovanju i psihologiji, takođe je postala svakim danom sve više rasprostranjena, a uz primenu savremenijih senzora svakako treba očekivati i pojavu novih načina primene.

Dosadašnja istraživanja empirijski su potvrdila delotvornost biofidbek terapije. Prema nekim autorima, kod određenih klijenata javlja se čak 80% poboljšanja u funkcionisanju nakon realizovane terapije. Metod je potpuno ispitan i usvojen kao pomoćno sredstvo u lečenju i tretmanu različitih psihičkih stanja i poremećaja.

REFERENCE

Tekst pripremila: Ana Vukašinović