Elektrodijagnostika

By |2024-01-23T19:01:17+00:0023 januara, 2024|

Elektrodijagnostika Elektrodijagnostika je procedura gde se električnim dražima ispituje stanje nerava i mišića. U tu svrhu korsiti se galvanska i neofaradska struja, pa se procedura naziva ispitivanje galvanske nadražljivosti i faradske nardažljivosti, što pripada klasičnoj elektrodijangostici. U okviru ove procedure odgovori mogu biti normalni (fiziološki) ili izmenjeni (patološki). Kako se posmatraju i kvalitet i kvantitet [...]

Mogući terapijski efekti u elektroterapiji

By |2024-01-22T20:50:33+00:0021 januara, 2024|

MOGUĆI TERAPIJSKI EFEKTI U ELEKTROTERAPIJI Elektroterapija uključuje niz tretmana koji koriste električnu energiju. Efekti elektroterapije su višestruki, a koji će od njih biti dominantan zavisi od struje koja se primenjuje i od efekta koji želimo da postignemo. Najveći efekat postiže se kombinacijom sa ostalim fizikalnim terapijama poput laseroterapije, magnetoterapije i kineziterapije. Terapijski efekti: Kod većine [...]

Pojam eletrične energije i osnovne veličine i merne jedinice SI za elektroterapiju

By |2024-01-22T21:28:53+00:0021 januara, 2024|

POJAM ELEKTRIČNE ENERGIJE Električna energija je tok električne energije ili naelektrisanja. Električna energija je i osnovni deo prirode i jedan od najraširenijih oblika energije. Električna energija koju koristimo je sekundarniizvor energije jer se proizvodi pretvaranjem primarnih izvora energije kao što su ugalj, prirodni gas, nuklearna energija, solarna energija. Električna energija se takođe naziva i nosilac [...]

Fiziološka osnova elektroterapije – akcioni i električni potencijal

By |2024-01-19T05:42:36+00:0019 januara, 2024|

FIZIOLOŠKA OSNOVA ELEKTROTERAPIJE (AKCIONI I ELEKTRIČNI POTENCIJAL) UVOD Atomi su sastavljeni od jezgra oko koga velikom brzinom kruže elektroni. Jezgro atoma (nukleus) je pozitivno. Elektroni su bilo koje čestice koje imaju najmanju poznatu količinu elektriciteta. Naboj jezgra jednak je ukupnom naboju svih elektrona, samim tim se atomi sagledavaju kao električno neutralni. Ako atom izgubi neki [...]

Terapijsko dejstvo nisko i srednjefrekventnih struja

By |2024-01-19T05:47:23+00:0014 januara, 2024|

TERAPIJSKO DEJSTVO NISKO I SREDNJEFREKVENTNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Klasična faradska struja je naizmenična asimetrična impulsna struja frekvencije 1-100Hz. Dobija se indukcijom, pa su impulsi različiti i ne mogu da se mere egzatno, u mernim jedinicama, miliamperima, te se jačina odredjuje rastojanjem izmedju primarnog i sekundarnog kalema. Upotrebljavala se u 19. veku i prvoj [...]

Pojam: naizmenične struje i oblici

By |2024-01-19T05:47:50+00:0014 januara, 2024|

POJAM: NAIZMENIČNE STRUJE I OBLICI UVOD Naizmenična struja je fizička pojava protоka naelektrisanja kroz provodnik tako da ono povremeno menja smer kretanja i neprekidno menja svoju veličinu tokom vremena za razliku od jednosmerne struje, koja teče samo u jednom pravcu. Specijalnu vrstu naizmenične struje čine periodična naizmenična struja. Kod ove vrste struje se sve promene [...]

Načini aplikacije naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:48:13+00:0014 januara, 2024|

NAČINI APLIKACIJE NAIZMENIČNIH STRUJA NISKOFREKVENTNE STRUJE Faradska struja Faradska struja se može koristiti za elektromišićnu stimulaciju i to najviše kod mišića koji pripadaju grupi tkz "zdravih" odnosno mišića koji su usled inaktiviteta oslabili (atrofičnih), a čija je inervacija očuvana. U tu svrhu se koristi modulisana faradska struja. Vremenska modulacija određuje ritam modulacije - RM (gde [...]

Biofiziološka reakcija organizma na delovanje naizmeničnih struja

By |2024-01-19T05:49:00+00:0014 januara, 2024|

BIOFIZIOLOŠKA REAKCIJA ORGANIZMA NA DELOVANJE NAIZMENIČNIH STRUJA OSNOVNI BIOFIZIOLOŠKI EFEKTI NAIZMENIČNIH STRUJA Naizmenične struje niske i srednje frekvencije su u osnovi nadražajne struje. One svojim delovanjem izazivaju depolarizaciju membrane i odgovarajući nadražajni efekat. Nadražajni efekat zavisi isključivo od trajanja ciklusa, odnosno od trajanja, frekvencije i amplitude impulsa. Što se perifernih živaca tiče, najpre nastaje nadražaj [...]

Podela naizmeničnih struja prema frekvenciji

By |2024-01-19T05:49:17+00:0011 januara, 2024|

PODELA NAIZMENIČNIH STRUJA PREMA FREKVENCIJI PODELA NAIZMENIČNE STRUJE U fizikalnoj terapiji postoji više načina klasifikacije struja prema njihovim specifičnim karakteristikama. Naizmenične struje mogu biti: niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Niskofrekventne struje se često koriste za smanjivanje bola, za stimulaciju mišića i za poboljšavanje cirkulacije. Frekvencija ide i do 1000Hz. U ovu grupu spadaju: TENS (transkutana električna [...]

Parametri u doziranju za niskofrekventne i srednjefrekventne struje

By |2024-01-19T05:52:32+00:0011 januara, 2024|

PARAMETRI U DOZIRANJU ZA NISKOFREKVENTNE I SREDNJEFREKVENTNE STRUJE UVOD Doziranje struja se kontroliše podešavanjem parametara na aparatu koji se vrši na osnovu doza koje dobijemo od lekara.  Osnovni parametri pri doziranju su: Frekvencija (Hz); Intenzitet – zavisi od veličine elektrode (gustina struje), vrste elektroda, frekvencije i individualne osetljivosti, terapijskog efekta koji se želi postići (mA); [...]

Go to Top