Fizioterapija2024-01-23T18:01:56+00:00

Fizikalna terapija

Najbolji u učenju

CILJ

  • Teorijski pristup

  • Praktične veštine

  • Istraživački rad

Fizikalna terapija zasnovana na dokazima 

Istraživanja

Istraživanja u oblasti Fizikalne terapije

Čitajte najnovija istraživanja

Otkrića

Mogućnosti e-učenja u fizioterapeutskoj praksi

O našem pristupu

Analiza

Analiza rezultata i postignuća kliničke prakse

treći kongres fizioteraputa

Testiranja

Provera efekata fizikalnih agenasa

Nove objave

Aparatura za primenu biofeedback-a

APARATURA ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A GSR 2 GSR 2 (GSR - galvanic skin response) je uređaj koji meri takozvani elektrodermali odgovor ili psihogalvanski refleks kože. Elektrodermalni odgovor je mera fiziološkog uzbuđenja organizma. Na svaki stresni stimulus koža[...]

Oblici impulsa

OBLICI IMPULSA POJAM Impuls predstavlja jednokratno, vremenski određeno, kratkotrajno proticanje električne struje odredjenog intenziteta sa odredjenom pauzom izmedju njih. IMPULS sam po sebi mora da sadrži odredjene karakteristike da bi ispunjavao svoj zadatak, prema tome[...]

PITANJA – Biofeedback

1           Šta je BIOFEEDBACK?   2           Šta je NEUROFEEDBACK?   3           Koja je razlika između BIOFEEDBACK terapije i NEUROFEEDBACK terapije?   4           Šta je motorno učenje I koje faze postoje kod motornog učenja?   5          [...]

Mogućnosti primene biofeedback-a

MOGUĆNOSTI PRIMENE BIOFEEDBACK-A VRSTE BIOFEEDBACK-A I NJIHOVA PRIMENA Fiziološki signali koji se prate biofeedback sistemom su: Električna aktivnost mišića (EMG); Električna aktivnost mozga (EEG); Električna provodljivost kože (SC); Puls (BVP – blood volume puls); Disanje[...]

Podela naizmeničnih struja prema frekvenciji

PODELA NAIZMENIČNIH STRUJA PREMA FREKVENCIJI PODELA NAIZMENIČNE STRUJE U fizikalnoj terapiji postoji više načina klasifikacije struja prema njihovim specifičnim karakteristikama. Naizmenične struje mogu biti: niskofrekventne, srednjefrekventne i visokofrekventne. Niskofrekventne struje se često koriste za smanjivanje[...]

Osnovna terminologija u elektroterapiji

OSNOVNA TERMINOLOGIJA U ELEKTROTERAPIJI TERMINOLOGIJA – POJAM Terminologija u elektroterapiji podrazumeva jasno definisane i opisane pojmove koji se koriste u elektroterapiji. Terminologija olakšava rad među osobljem različitih nacionalnosti i strućnosti, odnosno među kliničarima, inženjerima i[...]

FT

FT ČASOPIS BROJ 3 https://www.fizioterapija.rs/wp-content/uploads/2011/03/Broj-32.pdf

Pojam impulsnih struja

POJAM IMPULSNIH STRUJA POJAM ELEKTRIČNIH STRUJA Električne struje se primenjuju na biološke procese za promenu fizioloških procesa od najmanje 46. godine nove ere kada je zabeleženo da se električno pražnjenje iz torpednih riba koristi za[...]

Razvoj elektronike

RAZVOJ ELEKTRONIKE UVOD Elektronika je širok pojam koja najpre podrazumeva nauku  koja se sastoji od fizike, inženjerstva, tehnologije i primena koje se bave emisijom, protokom i kontrolom elektrona u vakuumu i materiji. Pored toga podrazumeva[...]

Pojam provodnika i izolatora

POJAM PROVODNIKA I IZOLATORA ŠTA SU PROVODNICI? Provodnici su materijali koji provode naelektrisanja. To su metali, rastvori soli, baza i kiselina, grafit i neki drugi materijali. Pošto čovekov organizam sadrži mnogo različitih rastvora, dobar je[...]

“To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.”

CORY NELSON, CHIEF SCIENTIST

Trusted Partners

Svet fizikalne terapije

Mi smo multi-disciplinarni tim koji pobeđuje

Go to Top