About Pavle Miljković

This author has not yet filled in any details.
So far Pavle Miljković has created 57 blog entries.

Uslovi za primenu biofeedback-a

By |2024-03-03T20:52:48+00:0021 januara, 2024|

USLOVI ZA PRIMENU BIOFEEDBACK-A BIOFEEDBACK I CILJ PRIMENE Biofeedback je tehnika samoregulacije kroz koju pacijenti uče da dobrovoljno kontrolišu ono što se nekada smatralo nevoljnim procesima u telu. Ova intervencija zahteva specijalizovanu opremu za pretvaranje fizioloških signala u smislene vizuelne i slušne signale kao i obučenog praktičara koji će voditi terapiju. Površinska elektromiografija (sEMG) je [...]

Principi aplikacije biofeedback-a

By |2024-03-03T20:53:36+00:0021 januara, 2024|

PRINCIPI APLIKACIJE BIOFEEDBACKA UVOD – O BIOFEEDBACK-U Biofeedback je terapeutska tehnika koja uključuje korišćenje elektronskog praćenja kako bi pojedincima pružila informacije u stvarnom vremenu o fiziološkim procesima u njihovim telima. Cilj biofeedback-a je pomoći pojedincima da steknu svest i kontrolu nad određenim telesnim funkcijama s namerom da unaprede svoje zdravlje i blagostanje. Savremeni biofeedback je [...]

PITANJA – Teorijske osnove i istorijski razvoj elektroterapije

By |2024-01-22T20:45:03+00:0021 januara, 2024|

Teorijske osnove i istorijski razvoj elektroterapije 1 Definicija elektriciteta? Elektricitet se definiše kao skup fizičkih pojava povezanih sa prisustvom i kretanjem materije koja ima svojstvo naelektrisanja, odnosno viška električki nabijenih čestica. Sami električni fenomeni su izučavani od antičkih vremena, bez većeg teoretskog razumevanja do 18. veka ali čak i tada, je bilo veoma malo praktičnih [...]

Mogući terapijski efekti u elektroterapiji

By |2024-01-22T20:50:33+00:0021 januara, 2024|

MOGUĆI TERAPIJSKI EFEKTI U ELEKTROTERAPIJI Elektroterapija uključuje niz tretmana koji koriste električnu energiju. Efekti elektroterapije su višestruki, a koji će od njih biti dominantan zavisi od struje koja se primenjuje i od efekta koji želimo da postignemo. Najveći efekat postiže se kombinacijom sa ostalim fizikalnim terapijama poput laseroterapije, magnetoterapije i kineziterapije. Terapijski efekti: Kod većine [...]

Pojam eletrične energije i osnovne veličine i merne jedinice SI za elektroterapiju

By |2024-01-22T21:28:53+00:0021 januara, 2024|

POJAM ELEKTRIČNE ENERGIJE Električna energija je tok električne energije ili naelektrisanja. Električna energija je i osnovni deo prirode i jedan od najraširenijih oblika energije. Električna energija koju koristimo je sekundarniizvor energije jer se proizvodi pretvaranjem primarnih izvora energije kao što su ugalj, prirodni gas, nuklearna energija, solarna energija. Električna energija se takođe naziva i nosilac [...]

Naučno-istraživački radovi – biofeedback

By |2024-01-20T22:26:39+00:0020 januara, 2024|

TERAPIJA BIOFEEDBACK-OM U REHABILITACIJI NAKON MOŽDANOG UDARA UVOD Oštećenja gornjih motornih neurona nakon moždanog udara izazivaju različite neurofiziološke poremećaje, uključujući abnormalni tonus, smanjenu snagu, poremećene senzorne feedback mehanizme i mišićnu disfunkciju antagonista i sinergista. Procena deficita u slučaju moždanog udara i povezani terapijski odgovori na intervencije mogu se usredsrediti na bilo koju od ovih podfunkcija [...]

Pojam biofeedback-a

By |2024-01-20T22:36:40+00:0020 januara, 2024|

POJAM BIOFEEDBACK-a Biofidbek terapija (engl. biofeedback therapy) je bezbolna, neinvazivna tehnika primene biofidbek treninga, kojim se pacijent obučava da kontroliše određene telesne, fiziološke i moždane procese koji nisu pod kontrolom naše volje, kao što je funkcija mozga, ritam rada srca, tonus glatkih mišića, temperatura itd. Neurofeedback je samo jedan deo šireg tretmana koji se ostvaruje [...]

Ordinacije koje u Srbiji i svetu koriste biofeedback

By |2024-01-19T19:41:45+00:0019 januara, 2024|

ORDINACIJE U SRBIJI I SVETU KOJE KORISTE BIOFEEDBACK UVOD Biofeedback je najzastupljeniji u drzavama koje imaju razvijen zdravstveni sistem kao što su: Nemačka; Švajcarska; SAD; Japan. Pored sportista, pacijenata sa hroničnim bolom, stresom i anksioznošću, biofeedback su počeli  da koriste i mladi koji samo žele da poboljšaju svoj akademski uspeh. Zbog efekata kao sto su [...]

Fiziološka osnova elektroterapije – akcioni i električni potencijal

By |2024-01-19T05:42:36+00:0019 januara, 2024|

FIZIOLOŠKA OSNOVA ELEKTROTERAPIJE (AKCIONI I ELEKTRIČNI POTENCIJAL) UVOD Atomi su sastavljeni od jezgra oko koga velikom brzinom kruže elektroni. Jezgro atoma (nukleus) je pozitivno. Elektroni su bilo koje čestice koje imaju najmanju poznatu količinu elektriciteta. Naboj jezgra jednak je ukupnom naboju svih elektrona, samim tim se atomi sagledavaju kao električno neutralni. Ako atom izgubi neki [...]

Go to Top