Mogući terapijski efekti u elektroterapiji

By |2024-01-22T20:50:33+00:0021 januara, 2024|

MOGUĆI TERAPIJSKI EFEKTI U ELEKTROTERAPIJI Elektroterapija uključuje niz tretmana koji koriste električnu energiju. Efekti elektroterapije su višestruki, a koji će od njih biti dominantan zavisi od struje koja se primenjuje i od efekta koji želimo da postignemo. Najveći efekat postiže se kombinacijom sa ostalim fizikalnim terapijama poput laseroterapije, magnetoterapije i kineziterapije. Terapijski efekti: Kod većine [...]

Pojam eletrične energije i osnovne veličine i merne jedinice SI za elektroterapiju

By |2024-01-22T21:28:53+00:0021 januara, 2024|

POJAM ELEKTRIČNE ENERGIJE Električna energija je tok električne energije ili naelektrisanja. Električna energija je i osnovni deo prirode i jedan od najraširenijih oblika energije. Električna energija koju koristimo je sekundarniizvor energije jer se proizvodi pretvaranjem primarnih izvora energije kao što su ugalj, prirodni gas, nuklearna energija, solarna energija. Električna energija se takođe naziva i nosilac [...]

Fiziološka osnova elektroterapije – akcioni i električni potencijal

By |2024-01-19T05:42:36+00:0019 januara, 2024|

FIZIOLOŠKA OSNOVA ELEKTROTERAPIJE (AKCIONI I ELEKTRIČNI POTENCIJAL) UVOD Atomi su sastavljeni od jezgra oko koga velikom brzinom kruže elektroni. Jezgro atoma (nukleus) je pozitivno. Elektroni su bilo koje čestice koje imaju najmanju poznatu količinu elektriciteta. Naboj jezgra jednak je ukupnom naboju svih elektrona, samim tim se atomi sagledavaju kao električno neutralni. Ako atom izgubi neki [...]

Gate control (prvog i drugog reda)

By |2024-01-19T07:04:11+00:007 januara, 2024|

GATE CONTROL (PRVOG I DRUGOG REDA) O BOLU Trenutna definicija bola, koju je ustanovilo Međunarodno udruženje za proučavanje bola (IASP) 1986. godine, definiše ga kao „neprijatno čulno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva”. Godine 1965. Ronald Melzak I Čarls Patrik predložili su teoriju koja će doneti revoluciju u istraživanju teorije bola [...]

Fiziološka osnova za elektroforezu – transdermalni unos leka, ogledi za dokazivanje

By |2024-01-19T13:26:29+00:004 januara, 2024|

FIZIOLOŠKA OSNOVA ZA ELEKTROFOREZU – TRANSDERMALNI UNOS LEKA, OGLEDI ZA DOKAZIVANJE OGLEDI ZA DOKAZIVANJE Pod elektroforezom lekova podrazumeva se transkutano unošenje lekova preko intaktne kože u organizam pomoću galvanske struje. Ovom metodom omogućeno je da lek u najkraćem vremenskom periodu bude unešen na mesto povrede ili zapaljenja i odmah deluje. Da se lekovi mogu unositi [...]

Katode i anode

By |2024-01-19T13:30:52+00:003 januara, 2024|

KATODE I ANODE PRISUTNOST NAELEKTRISANIH ČESTICA U ČOVEKOVOM TELU Organizam čoveka sprovodi struju zbog prisutnosti naelektrisanih čestica i elektrolita (kiseline, baze i soli) koji kada se nađu u kolu jednosmerne struje, odnosno između dve elektrode (pozitivno-anoda i negativno-katoda) disosuju na: Pozitivne jone – katjone (Na, K, H, Ca, Mg…) koji se kreću prema negativnoj elektrodi-katodi. [...]

Aparati i kontraindikacije za jednosmernu konstantnu struju

By |2024-03-03T20:58:26+00:003 januara, 2024|

APARATI I KONTRAINDIKACIJE ZA JEDNOSMERNU KONSTANTNU STRUJU KONTRAINDIKACIJE ZA JEDNOSMERNU KONSTANTNU STRUJU Kontraindikacije su: Defekti kože na mestu primene, ekcemi, dermatitis, metalni predmeti i implanti; Maligni tumori i sumnja na maligne tumore; Mladeži; Akutni gnojni procesi; Krvarenje i sklonost ka krvarenju; Trudnoća; Febrilna stanja; Dekompenzaija srca, pluća, bubrega i jetre; Srčani pejsmejker (pacemaker), aplikacija u [...]

Značajni naučnici u polju elektronike

By |2024-01-03T00:03:39+00:003 januara, 2024|

ZNAČAJNI NAUČNICI U POLJU ELEKTRONIKE Među velikanima, čija su otkrića oblikovala svet elektronike, ističu se imena koja su sinonim za inovaciju i revolucionarni doprinos: Tomas Edison (1847-1931) - dao je ključan doprinos razvoju elektronike kroz nekoliko ključnih izuma. Njegov nejpoznatiji izum, sijalica, revolucionirala je osvetljenje i uticala na svakodnevni život. Osim toga, Edison je igrao [...]

Osnovna terminologija u elektroterapiji

By |2024-01-02T23:30:07+00:0029 novembra, 2023|

OSNOVNA TERMINOLOGIJA U ELEKTROTERAPIJI TERMINOLOGIJA – POJAM Terminologija u elektroterapiji podrazumeva jasno definisane i opisane pojmove koji se koriste u elektroterapiji. Terminologija olakšava rad među osobljem različitih nacionalnosti i strućnosti, odnosno među kliničarima, inženjerima i proizvođačima, kako ne bi došlo do zabune prilikom korišćenja različitih reči koje označavaju iste parametre. Na osnovu toga: Elektrode: Katoda [...]

Pojam provodnika i izolatora

By |2023-12-17T06:42:41+00:0029 novembra, 2023|

POJAM PROVODNIKA I IZOLATORA ŠTA SU PROVODNICI? Provodnici su materijali koji provode naelektrisanja. To su metali, rastvori soli, baza i kiselina, grafit i neki drugi materijali. Pošto čovekov organizam sadrži mnogo različitih rastvora, dobar je provodnik naelektrisanja. Električna provodnost metala temelji se na građi njihovih atoma, odnosno na lakoj pokretljivosti elektrona spoljne elektronske ljuske, koji [...]

Go to Top