Principi aplikacije impulsnih struja

By |2024-01-19T05:55:26+00:009 januara, 2024|

PRINCIPI APLIKACIJE IMPULSNIH STRUJA Prilikom aplikovanja impulsnih struja moraju se postovati odredjeni zakoni, odnosno principi aplikacije. U kliničkoj praksi koriste se najviše gumene, aluminijumske i kalajne elektrode.  Elektrode tokom vremena gube fleksibilnost i postaju rezistentne na struju, zbog toga treba redovno da se menjaju, takođe potrebno je pre svake aplikacije proveriti da li su elektrode [...]

Parametri u doziranju za monofazne i bifazne impulse

By |2024-01-19T05:55:39+00:009 januara, 2024|

PARAMETRI U DOZIRANJU ZA MONOFAZNE I BIFAZNE IMPULSE MONOFAZNI I BIFAZNI IMPULSI Impulsna struja je prekinut tok naelektrisanih čestica gde struja teče u nizu impulsa razdvojehih sa preiodom gde ne teče struja. Kada struja ide samo u jednom pravcu tokom impulsa, to se naziva monofazni impuls, međutim ona takođe može ići napred-nazad tokom impulsa, što [...]

Oblici impulsa

By |2024-01-18T21:44:32+00:008 januara, 2024|

OBLICI IMPULSA POJAM Impuls predstavlja jednokratno, vremenski određeno, kratkotrajno proticanje električne struje odredjenog intenziteta sa odredjenom pauzom izmedju njih. IMPULS sam po sebi mora da sadrži odredjene karakteristike da bi ispunjavao svoj zadatak, prema tome je odredjen: Oblikom; Intenzitetom (mA); Trajanjem (ms); Gradijentom porasta intenziteta (ms); Frekvencijom (Hz = impuls/s); Pauzom (ms). U fizikalnoj terapiji, [...]

Način aplikacije impulsnih struja (DDS, HVPC, UR struje, TENS)

By |2024-01-22T21:36:30+00:008 januara, 2024|

NAČINI APLIKACIJE IMPULSNIH STRUJA (DDS, HVPC, UR STRUJE, TENS) DIJADINAMIČNE STRUJE (DDS) Dijadinamične struje su niskofrekventne impulsne struje (frekvencija izmedju 50 i 100Hz) koje se primenjuju u vidu pet modulacija, pri čemu svaka modulacija ima određeni terapijski efekat. Kombinacijom modaliteta postižemo efekat na tkivo koji može biti analgetski, cirkulatorni, ali i na smanjenje mišićne napetosti. [...]

Monofazni impulsi (osobine i vrste)

By |2024-03-03T20:59:25+00:008 januara, 2024|

MONOFAZNI IMPULSI (OSOBINE I VRSTE) Struja može da ide u samo jedan pravac tokom impulsa koji je poznat kao monofazna impulsna struja. Monofazni impulsi koji se koriste u elektroterapiji obično su polusinusoidni, pravougli i trouglasti, a mogu imati i neki drugi oblik. Trajanje impulsa je vreme koje protekne od početka do kraja jednog impulsa i [...]

Pojam impulsnih struja

By |2024-01-19T07:03:39+00:008 januara, 2024|

POJAM IMPULSNIH STRUJA POJAM ELEKTRIČNIH STRUJA Električne struje se primenjuju na biološke procese za promenu fizioloških procesa od najmanje 46. godine nove ere kada je zabeleženo da se električno pražnjenje iz torpednih riba koristi za ublažavanje bola. Krajem 18, početkom 19. veka došlo je do većeg interesovanja za medicinsku primenu električnih struja. Godine 1791. Galvani [...]

Biofiziološka reakcija organizma na PC

By |2024-01-19T07:13:44+00:007 januara, 2024|

BIOFIZIOLOŠKA REAKCIJA ORGANIZMA NA PC AKCIONI POTENCIJALI Za većinu primena, električne struje ispoljavaju svoje fiziološke efekte depolarizacijom nervnih membrana, stvarajući na taj način akcione potencijale. Akcioni potencijal (AP) je osnovna jedinica nervne komunikacije. Kada je nerv u miru, bez fiziološke ili električne stimulacije, unutrašnjost je negativnije naelektrisana od spoljašnjosti za 60 do 90 mV. Ovo [...]

Bifazni impulsi (osobine i vrste)

By |2024-01-19T07:16:25+00:007 januara, 2024|

BIFAZNI IMPULSI (OSOBINE I VRSTE) Dvofazni impulsi koji se koriste u terapiji obično su sinusoidni i pravougli, ali mogu biti trouglasti, u obliku slova N ili imau neki drugačiji oblik. Dvofazni impulsi su simetrični kada faze potpuno odgovaraju jedna drugoj, a asimetrični su kada faze ne odgovaraju i mogu biti balansirani, kada je površina pozitivne [...]

Go to Top