Četvrti Kongres fizioterapeuta Srbije

IV Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 24. do 27. septembra 2009. godine u Ustanovi Kulture Vuk Karađić u Beogradu. Kongres je trajao 3 dana, prikazano 31 usmena rada i 5 poster prezentacije.

Stručni odbor: mr sci. med. Leposava Jovanović (predsednik), Aleksandar Nikolić, Dragica Milutinović, Aleksandar Vučetić, Vlastimir Živanović


Organizacioni odbor: Aleksandar Nikolić (predsednik), Nataša Janković, Aleksandar Vučetić, Zina Filipović, Ninoslav Cvetanović

Uvodna predavanja:Prof . dr sci med. Zdeslav Milinković (specijalista ortopedije i traumatologije, Upravnik Spinalnog centra IOB Banjica, Beograd)

Intraartikularna primena hijaluronske kiseline kao metoda fizikalne medicine i rehabilitaciije

mr sci. med. Vladimir Mjakišev (specijalista ortopedije, Poliklinika br 69 grada Moskve)

Razvoj svesti i psihomotorike (psihofiziologija svesti)

dr med. Zoran Radičević (neuropedijatar – neurofiziolog, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd)

Četvrti Kongres fizioterapeuta Srbije – radovi:

 • Test za sindrome medijalne rotacije ramena kod srčanih bolesnika – diskriminativna analiza ( Đurović A., Stevanović M., Panajotović J., Marić D., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Kombinacija mobilizacije po Mulligan-y, kineziotejping-a i Thera-band proizovda u tretmanu problema zgloba ramena (Katunac Lj., Miloradović G., Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Kineziotejping u lečenju distorzije skočnog zgloba (Nikolić A., Pejović V., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Diskus hernija tabu ili ne (mogućnosti fizioterapeuta) (Stjepanović M., Vukićević I., Anđelkov S., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju „Activo“ , Beograd)
 • Povećanje obima pokreta u ramenom pojasu kod bolesnika nakon torakotomije (Stublinčević I., Ristović D., Ilić M., Pavlović S., Mujović N., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC, Beograd)
 • Prikaz protetičke rehabilitacije u slučaju transfemoralne amputacije uzrokovane okluzijom krvnih sudova nastalom dejstvom hemijske supstance (Vitaz M., Majkić G., Teofilofski M., Janjić Z., Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd)
 • Ultrazvuk mekog tkiva (Doc. dr. med. Ruža Stević, Institut za radiologiju, KBC, Beograd)
 • Kineziterapijski program – ključ rehabilitacije motornog razvoja (Arsenijević S., Jovičić I., Gradski centar za fizičku kulturu, ambulanta, Deligradska 27, Beograd)
 • Primena fizikalne terapije kod cistične fibroze (Bubalo I., Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica)
 • Analiza posture prevremeno rođene dece u trećoj godini života (Đurić D., Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju  „Prof. Dr. Cvetko Brajović, Beograd)
 • Odnos tonusa i spontane pokretljivosti prevremeno rođene dece na vreme uspostavljanja ranih motornih aktivnosti (Đurić D., Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju  „Prof. Dr. Cvetko Brajović, Beograd)
 • Primena laseroterapije u pedijatriji (Miletić T., Brusin I., Denić A., Rogović B., Univerzitetska dečja klinika, Beograd)
 • Fizikalni tretman deformacija kičmenog stuba kod dece (Milinković J., Trifković M., Tanasić D., Jevtić N., Specijalna bolnica za rehabilitaciju – Banja Koviljača)
 • Specifičnosti tretmana kod dece sa kraniocerebralnim povredama (Sudar D., Katunac Lj.,  Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Deca i omladina ometena u razvoju na tretmanu u dnevnim boravcima i stacionarnim ustanovama (Specifičnosti rada i primene kineziterapije u Dnevnom Boravku Mladenovac) (Tomićević A., Centar za smeštaj dece i omladine ometene u razvoju O.J. Mladenovac)
 • Efikasnost individualnog pristupa u tretmanu/lečenju skoliotičnog držanja (Vukićević I., Stjepanović M., Anđelkov S., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju „Activo“ Beograd)
 • Osnovi PNF koncepta i primena u lečenju Bell-ove paralize (Anđelkov S., Stjepanović M., Vukićević I., Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju „Activo“ Beograd)
 • Hronični bolni lumbalni sindrom pacijenata starijih od 60 godina – uticaj bola i životne dobi na pokretljivost i aktivnosti dnevnog života (Vukomanović A., Arsić J., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Prikaz prototipa hodalice „Mesečev Korak“ (Bogdanović G., Niš)
 • Kombinovano lečenje limfedema sa KDFT i HBOT (Dinić I., Dinić V., Dinić M., Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, Gamzigradska banja, Zaječar)
 • Rana rehabilitacija pacijenata nakon preležanog akutnog infarkta miokarda (Ećim M., HađžNikolić D., KBC Zemun – Beograd, Beograd)
 • Nivo društvene svesti o problemu antipersonalnih mina i njihovih žrtava (Đurović A., Grbović N., Stevanović M., Marić D., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Rehabilitacija akutnog ishemijskog moždanog udara (Jovanović S., Kilibarda M., VMA, Beograd)
 • Primena respiratorne rehabilitacije kod atelektaze pluća nastale nakon torakotomije (Marković J., Šarić M., Dacković Z., Krivokapić D., Micić M., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC, Beograd)
 • Procena funkcionalnog oporavka pacijenta nakon aortokoronarnog By – Pass-a korišćenjem šestominutnog hoda (Pejović V., Nešić G., Panajotović J., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Pelvi – perinealna reedukacija (Popović H., Panevropski univerzitet APEIRON – Fakultet zdravstvenih nauka – Smer: Fizioterapija i radna terapija, Banja Luka)
 • Rezultati primene kineziterapije kod pacijenata za vreme trajanja hemodijalize (Porčić S., Porčić K., Đurović A, VMA – Beograd)
 • Reintegracija pacijenta u vigilnoj komi: Stav i mišljenje porodice (Đurović A., Radnić P., Miljković D., Kilibarda M., Jovanović B.,  Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd)
 • Preoperativne mere fizikalne terapije kod bolesnika sa hroničnim opstruktivnim bronhitisom i karcinomom pluća (Ristović D., Marković J., Stublinčević I., Dacković Z., Mujović N., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC, Beograd)
 • Hiperbarična oksigenacija u lečenju dijabetičnog stopala (Rozman S., Mladenović V., Bujnović D., Dinić V., Kostić R., Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Gamzigrad)
 • Uređaj za uvežbavanje hoda u rasteretnom položaju (Vučetić A., Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Terapijski efekti u rehabilitaciji pacijenata sa lumbalnom radikulopatijom (Vukumanović M., Lačanski N., Đorđević S., Krajnov J., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)

Poster prezentacije

 • Značaj stimulativnog tretmana kod sindroma Langdon – Down – prikaz slučaja (Braković Lj., Vasilić T., Vulović M., Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Značaj kineziterapije u lečenju osteoporoze (Krivokuća J., Kovačević D., Devečerski G., Klinički centar Vojovdine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju Novi Sad)
 • Problemi u rehabilitaciji pacijenata sa cerebrovaskularnim inzultom i nadkolenom amputacijom (Milić Z., Marković V., Novaković B., Klinički centar Vojovdine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Proteza ramenog zgloba rehabilitaciji (Miloščin D., Mikulić-Gutman S., Krivokuća J., Klinički centar Vojovdine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju Novi Sad)
 • Značaj fizikalnog tretmana kod dece nakon luksacije lakatnog zgloba (Vasilić T., Mikov A., Branković Lj., Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju, Novi Sad).

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Preuzeto iz knjige sažetaka (Društvo fizioterapeuta Srbije)