U pravljenju terapijskog plana i programa  za osposobljavanje, fizioterapeut vrši procenu funkcija pacijenta. Za funkcionalnu procenu pacijenta postoje različiti standardizovani testovi, ali i testovi koji su terapeuti sami u zavisnosti od potrebe pripremili (modifikovali). Svaka zdravstvena ustanova koja se bavi fizikalnom medicinom i rehabilitacijom može  koristiti i prilagoditi testove prema svojim pacijentima. Zbog čestog problema oko pronalaženja formulara testa pokušaćemo da sakupimo testove koji se najviše koriste i olakšamo vam njihovo nabavljanje. Testove koje objavljujemo su preuzeti iz: ustanova za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, uđbenika, FT časopisa. Pojedini testovi su preuzeti sa interneta i prevedeni su (nisu standardizovani).

Bergova Skala Balansa

Fugl Mayer test-gornji ekstremitet

Fugl Mayer test-donji ekstremitet

Ispitivanje mišićne snage

Ispitivanje snage mišića lica

Test motornog razvoja

Functional Independance Measure (FIM)

Merenje obima ekstremiteta

Merenje pokretljivosti zglobova

Bartel index

Merenje tonusa po Aschworthu

Procena držanja

Quadriplegia index of function (QIF)

Analiza držanja i ravnanja tela

Ocenjivanje telesnog statusa i statusa stopala

Salvati – Wilson skala

Test reakcije balansa

Rehabilitacija odraslih sa povredom glave

Procena držanja deteta

Karakteristika amputiranog patrljka

Brunstromovi stadijumi i klinička opservacija

Mihenska funkcionalna dijagnostika razvoja

Mihenska funkcionalna dijagnostika razvoja-korigovana hronološka starost

Pripremila: mr Marija Trajkov