Sažetak
Uvod. Potreba za fizičkom aktivnosti kroz sport je od velikog značaja u rehabilitaciji, jer pomaže ponovnom formiranju celokupne ličnosti čiji je integritet narušen, kroz readaptaciju i resocijalizaciju. Pored potvrđivanja sop­stvenih moći, angažovanjem preostalih sposobnosti, sport doprinosi poboljšanju i uspostavljanju normalnih međuljudskih odnosa i boljem prilagođavanju na inva­lidnost. Sport se primenjuje u rehabi­litaciji osoba sa invaliditetom i nakon nje, kroz rekreaciju i vrhunski sport.
Cilj rada je da se kroz pregled dostupne literature prikažu karakteristike razvoja sporta osoba sa invaliditetom kod nas, kao i mogućnosti njegove primene u rehabilitaciji i nakon nje.
Zaključak. Uključivanje sportskih akti­vnosti u redovan program osposobljavanja osoba sa invaliditetom ima opravdanje, ali je nedovoljno zastupljeno kod nas.
Razloge treba tražiti u nepoznavanju koristi koje osoba sa invaliditetom može da ima od njegove primene u ranim fazama rehabilitacije. Neophodno je na svim nivoima podsticati uključivanje što većeg broja osoba sa invaliditetom u sportska dešavanja i učestvovati u orga­nizaciji i realizaciji istih.
Ključne reči: sport osoba sa invali­ditetom, rehabilitacija, Paraolimpijske igre

CEO TEKST

Pregledni rad

Časopis: Zdravsvena zaštita, (Beograd)  Vol 3, 58-66, 2013.

Autori: 

Mr Dragana Kljajić, Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija.

Prof. dr Milivoj Dopsaj, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu.

Doc. dr Fadilj Eminović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu.

Prof. dr Goran Kasum, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu