VI Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 25-27. april 2013 u Poslovnom centaru NIS-a, Novi Sad.  Kongres je trajao 3 dana, prikazano 38 usmena rada i 25  poster prezentacije.

Stručni odbor: mr sc Stevan Jovanović (predsednik), Nataša janković, Milutin Radotić, Novica Bogdanović, Nevena Obradović, Vlastimir Živanović, Ljlana Katunac

Organizacioni odbor: Nina lačanski, Jasmina Krivokuća, Dejan Starčević

Uvodna predavanja:

Pjević M. Klinički centar Vojvodine, Klinika za anesteziju i reanimaciju, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet – MEDIKACIJA HRONIČNOG MIŠIĆNOSKELETNOG BOLA KAO INTEGRALNI DEO FIZIKALNOG TRETMANA – ŠTA TREBA ZNATI?

Krstić Lj. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd – SPINALNA MANIPULATIVNA TERAPIJA U LEČENJU RADIKULOPATIJE UZROKOVANE LUMBALNOOM HERNIJOM DISKUSA

Cigić T. Klinički centar Vojvodine, Neurohirurška klinika, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet – SAVREMENO HIRURŠKO LEČENJE LUMBALNE DISKUS HERNIJE – AKTUELNI TRENDOVI

Stevanović S. Klinika za rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović”, Beograd – REHABILITACIJA DECE SA KARNIOCEREBRALNIM POVREDAMA NISKOG INTENZITETA

Mikov A. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečiju habilitaciju I rehabilitaciju, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski Fakultet – EFEKTI TERAPIJSKOG JAHANJA NA OSOBE SA VIŠESTRUKOM OMETENOŠĆU

ŠESTI KONGRES FIZIOTERAPEUTA SRBIJE – RADOVI:

 • PEDOGRAPHIC ANALYSIS IN PATIENTS WITH PATELLOFEMORAL PAIN SYNDROME (Begović H¹., Can F¹., Kanatli U.² Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, Turkey¹; Department of  Orthopaedic Surgery, School of Medicine, Gazi University, Ankara², Tukrey)
 • MEDICINSKA REHABILITACIJA PACIJENATA SA AMPUTACIJOM GORNJEG I DONJEG EKSTREMITETA (Đorđević A., Mikulić-Gutman S., Devečerski G., Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • ZNAČAJ KINEZITERAPIJE U REEDUKACIJI ŠEME HODA PACIJENATA SA TOTALNOM EDNOPROTEZOM KUKA (Đurđevac D., Rogi V. ZZFMR “ Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Bosna I Hercegovina)
 • TEST OSNOVNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU RANE REHABILITACIJE (Ivković S.,Vukomanović A., Kovačević J., Kreaković N., Milosavljević M., Grahovac Lj. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd, Srbija)
 • DISTORZIJA SKOČNOG ZGLOBA – MOBILIZACIJA ILI IMOBILIZACIJA? (Živojinović I., Stjepanović M., Anđelkov S., Stanimirović B. Ambulanta za rehabilitaciju I fizikalnu terapiju “ Activo”, Beograd, Srbija)
 • SPECIFIČNOSTI FIZIOTERAPIJSKOG PROCESA KOD OSOBA OBOLJELIH OD FIBROMIJALGIJE (Jakuš L., Blažević F., Horvat M., Pavlaković A. Zdravstveno veleučilište, Zagreb,Hrvatska)
 • DIJAGNOSTIKA I TRETMAN PATOLOGIJE RAMENA (JEDNOSISTEMSKI EKSPERIMENTALNI DIZAJN) (Nikolić A., Brdareski Z., Pejović V. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA,Beograd, Srbija)
 • SAVREMEN PRISTUP TERAPIJI ROTATORNE MANŽETNE (Petrović M. Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd, Srbija)
 • ANALIZA MIŠIĆNO-TETIVNOG DISBALANSA I NJIHOV UTICAJ NA ANALIZU HODA PRI FAZI INICIJALNOG KONTAKTA (Sanevski G.¹, Atanasovska S¹., Kjuškoski Đ². Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Skopje¹, Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Sv. Erazmo, Ohrid², Makedonija)
 • POSTOPERATIVAN REHABILITACIJA TRANSTROHANTERIČNOG PRELOMA FEMURA – OPERATIVNA TEHNIKA LONG GAMA LOCKING NAIL (Živojinović I., Stjepanović M., Anđelkov S., Stanimirović B. Ambulanta za rehabilitaciju I fizikalnu terapiju “ Activo”, Beograd, Srbija)
 • PERMANENTNA EDUKACIJA (Avdović J. Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Bosna i Hercegovina)
 • PREDNOSTI SAVREMENIH STUDIJSKIH PROGRAMA U OBRAZOVANJU FIZIOTERAPEUTA (Bajić G. Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
 • RAZVOJ I USKLAĐIVANJE OBRAZOVANJA FIZIOTERAPEUTA U REPUBLICI HRVATSKOJ I REGIJI Grozdek (Čovčić G., Klaić I., Jakuš L., Schuster S. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Hrvatska)
 • PRIKAZ KNJIGE “OSNOVI KINEZITERAPIJE” (Jovanović L.¹, Kovačević R.¹, Ereš S.¹, Kljajić D.² Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu ¹, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, Srbija)
 • STAVOVI FIZIOTERAPEUTA I STUDENATA FIZIOTERAPIJE O NIVOU OBRAZOVANJA I NJIHOVOM PROFESIONALNOM RAZVOJU (Lačanski N¹., Krivokuća J¹., Katunac Lj². Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad¹, Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Beograd², Srbija)
 • CJELOŽIVOTNO UČENJE FIZIOTERAPEUTA U HRVATSKOJ KROZ 15 GODINA RADA AKADEMIJE ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU (Milaščević D.1 , Skočilić- Kotnik S.2 , Mejaški -Bošnjak V.2 , Klaić I.¹ Zdravstveno veleučilište, Studij fizioterapije¹, Zagreb, Hrvatska ,Klinika za dječje bolesti, Klinika za neuropedijatriju Medicinskog fakulteta u Zagrebu², Hrvatska)
 • POREĐENJE EFIKASNOSTI LIJEČENJA SUBAKUTNE LUMBOIŠIJALGIJE ELEKTROTERAPIJOM, KINEZITERAPIJOM I MEDICINSKOM MASAŽOM (Bilić D.¹, Obradović L.², Odjel za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Klinička bolnica, Mostar¹, Poliklinika H², Mostar, Bosna i Hercegovina)
 • RANA I INTENZIVNA FIZIKALNA TERAPIJA U TRETMANU NERVNOMIŠIĆNE SLABOSTI STEČENE U INTENZIVNOJ NEZI KOD PACIJENATA NA PRODUŽENOJ MEHANIČKOJ VENTILACIJI (Dimitrov O., Arsov B., Anguseva T., Klinceva M., Mitrev Z. Odelejnje za fizikalnu terapiju, Specijalna bolnica Filip Vtori, Skopje, Makedonija)
 • POSTOPERATIVNI TRETMAN PACIJENATA SA HERNIJACIJOM LUMBALNOG DISKA I ULOGA FIZIOTERAPEUTA U PROCESU REHABILITACIJE(Kjuškoski Đ.¹, Zlatković M., Sanevski G². Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju Sv. Erazmo, Ohrid¹, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Skopje² ,Makedonija)
 • ULOGA KINEZITERAPIJE U LEČENJU OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE (Stojadinović J. Institut za lečenje i rehabilitaciju, Niška banja, Srbija)
 • KOMBINOVANI KINEZITERAPIJSKI PRISTUP KOD PAREZE NERVUSA RADIALISA (Vasilić D., Siđak V. ZZFMR “ Dr Miroslav Zotović”, Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
 • KINEZITERAPIJSKI TRETMAN I SKALA PROCENE ATAKSIJE KOD DECE SA OPERISANIM ASTROCITOMOM (Đorđević M. Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd, Srbija)
 • KINEZITERAPIJA U LEČENJU POROĐAJNE PARALIZE PLEXUSA BRACHIALISA (Kaitović S., Milosavljević S., Tadić S. Specijalna bolnica za rehabilitaciju, Banja Koviljača, Srbija)
 • KINEZITERAPIJA NAKON ARTROPLASTIKE U ADOLESCENTNOM DOBU (Protić Z., Stevanović M.,Garić R. Institut za otropedsko-hirurške bolesti “ Banjica”, Beograd, Srbija)
 • PROCENA I TRETMAN DECE SA POREMEĆAJEM BALANSA (Pupovac T. Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Beograd, Srbija)
 • FIZIKALNI TRETMAN NAKON LEČENJA METODOM PO ILIZAROVU KOD DECE (Stevanović M., Protić Z., Garić R. Institut za otropedsko-hirurške bolesti “ Banjica”, Beograd, Srbija)
 • SPECIFIČNOSTI TRETMANA DECE SA HIDROCEFALUSOM (Trbijević I. Klinika za rehabilitaciju“Dr Miroslav Zotović“ Beograd, Srbija)
 • TANGO U TERAPIJI REHABILITACIJE GERONTOLOŠKE POPULACIJE (Ćosović S. , Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija)
 • TEST PROCENE RIZIKA ZA PAD KAO POKAZATELJ EFIKASNOSTI KINEZITERAPISKOG PROGRAMA KOD PACIJENATA SA SMANJENOM KOŠTANOM GUSTINOM (Kotlaja K., Novović M, Institut za rehabilitaciju, Sokobanjska 17, Beograd, Srbija)
 • ZNAČAJ REHABILITACIJE OBOLELIH OD PARKINSONOVE BOLESTI U GERONTOLOŠKOM CENTRU “NOVI SAD” (Mišić S. Gerontološki centar”Novi Sad”, Novi Sad, Srbija)
 • ZNAČAJ REHABILITACIJE STARIH LICA SA CERVIKALNIM SINDROMOM (Stanimirović B., Stjepanović M., Anđelkov S., Živojinović I. Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju “ Activo”, Beograd, Srbija)
 • ORTOPEDSKA MEDICINA U FIZIKALNOJ TERAPIJI ( CYRIAX METODA) (Anđelkov S., Stjepanović M., Stanimirović B., Živojinović I. Ambulanta za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju “ Activo”, Beograd, Srbija)
 • KINEZITERAPIJA U KUĆNIM USLOVIMA KOD OSOBA SA HEMOFILIJOM (Đorić D. Institut za zdravstvenu zaštitu majkei deteta Srbije “ Dr Vukan Čupić”, Beograd, Srbija)
 • KINEZITERAPIJSKI TRETMAN KOD ANGELMANOVOG SINDROMA (Jevtić J., Pantić N., Josifović N., Urošević S. Institut za rehabilitaciju „Selters“ Beograd, Mladenovac, Srbija)
 • REHABILITACIJA PACIJENTA INFICIRANOG VIRUSOM ZAPADNOG NILA (Josifović N., Jevtić J., Urošević S., Pantić N. Institut za rehabilitaciju “Selters” Beograd, Maldenovac, Srbija)
 • FIZIOTERAPEUTSKA DOKUMENTACIJA: FIZIOTERAPEUTSKI FUNKCIONALNI STATUS (Jovanović S. Vojnomedicinska akademija Beograd, Srbija)
 • PRIMENA HIDROKINEZITERAPIJE U REHABILITACIJI OBOLELIH PASA ( prikaz slučaja) (Obradović N ¹. , Terzić D., Terzić J. Vojnomedicinska akademinja ¹ Beograd, Srbija
 • INTEGRATIVNA KINEZITERAPIJA (Pešić M. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, Srbija)

Poster prezentacije

 • REHABILITACIJA PACIJENATA SA ULNARNOM NEUROPATIJOM KAO IZAZOV U SAVREMENOJ FIZIOTERAPIJI (Atansovska S., Sanevski G. Institut za fizikalnu medicine I rehabilitaciju Skopje, Makedonija)
 • FIZIKALNA TERAPIJA NAKON ARTROSKOPSKI ASISTIRANE REKONSTRUKCIJE MEDIJALNOG PATELOFEMORALNOG LIGAMENTA (Garić R., Mitrović D., Stevanović M.,Protić Z. Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd, Srbija)
 • BEZBEDNOST I PRIMENA AEROBNOG TIPA FIZIČKOG TRENINGA U REHABILITACIJI PACIJENATA NAKON PCI – IMPLANTACIJE STENTH-A (Jovanović B., Tasić I. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, Srbija)
 • UTICAJ FAR INFRARED ODEĆE NA DINAMIČKU RAVNOTEŽU I OKRETNOST (Kastrinis A., Leveidiotis S., Mitrousis I., Theodosopoulos E. AKMI Institute of Vocational Training, Athens, Greece)
 • ZNAČAJ KLINIČKO-FUNKCIONALNIH TESTOVA U PLANIRANJU FUNKCIONALNOG OPORAVKA NAKON MOŽDANOG UDARA (Krivokuća J., Lačanski N., Devečerski G. Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • SPECIFIČNOSTI REHABILITACIONOG TRETMANA KOD PACIJENATA S HRONIČNIM URIČNIM ARTRITISOM I POTKOLENOM AMPUTACIJOM (Kovačević D., Devečerski G. Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • EFEKTI PRIMENE TENS TERAPIJE U LEČENJU CERVIKALNOG SINDROMA (Maletić S., Krivokuća J., Devečerski G. Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • KINEZITERAPIJSKI POSTUPCI U TRETMANU SPONDILOLISTEZA (Marković B., Brečko A. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Termal” Vrdnik, Srbija)
 • REHABILITACIJA PACIJENATA SA SMRZNUTIM RAMENOM (Mraković B., Janevski N. Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Termal” Vrdnik, Srbija)
 • KINEZITERAPIJSKI PRISTUP U LEČENJU PACIJENATA SA ARTROPATIJOM KAO POSLEDICOM SIRINGOMIJELIJE (Milić Z., Devečerski G. Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • KINEZITERAPIJSKI TRETMAN KOD PACIJENATA OBOLELIH OD SKLEROZE MULTIPLEKS (Miloščin D. Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • ARTHROGRYPOSIS MULTIPLEX – PRIKAZ SLUČAJA (Mosnak Z. Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad)
 • POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA TOTALNE ENDOPROTEZE KOLJENA (Nikolić S., Ozren D. ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
 • POREĐENJE EFIKASNOSTI LIJEČENJA SUBAKUTNE LUMBALNE BOLI ELEKTROTERAPIJOM, MANUELNOM TRAKCIJOM I KINEZITERAPIJOM(Obradović L¹., Bilić D². Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničke bolnice Mostar¹, Poliklinika H Mostar², Bosna i Hercegovina)
 • UTICAJ KINEZI-TEJPINGA NA DIMANIČKU RAVNOTEŽU OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA (Puzović V. Fakultet mdicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija)
 • EFEKAT UPOTREBE KINEZI-TEJPINGA NA FLEKSIBILNOST KOD OSOBA STARIJIH OD 65 GODINA (Puzović V. Fakultet mdicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija)
 • ANALIZA HODA U ORTOPEDSKOJ PROTETICI – NOVE TEHNOLOGIJE (Radotić M., Vitaz M., Gavrilović B. Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Beograd, Srbija)
 • PSIHOFIZIČKA PRIPREMA ZA POROD (Raković N. SŠC „GEMIT-APEIRON“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina)
 • ZGLOBNO OPTEREĆENJE I NJEGOV UTICAJ NA KVALITET AKTIVNOSTI SVAKDNEVNOG ŽIVOTA (Sanevski G., Zlatković M. Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Skopje, Makedonija)
 • SEGMENTNA STABILIZACIJA LUMBALNE KIČME KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM LUMBALNIM SINDROMOM (Sjekloća T. Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška banja, Srbija)
 • UTICAJ AKUPUNKTURE METODOM NOGIER NA REDUKCIJU BOLA U AKUTNOJ FAZI NAKON PRVOSTEPENE RUPTURE BICEPS FEMORISA (Leveidiotis S. , Kastrinis A., Tsekoura M., Nomikou E.,Theodosopoulos E. AKMI Institute of Vocational Training, Athens, Greece)
 • MINIMALNO INCIZIONA TEHNIKA UGRADNJE PROTEZE KUKA – SPECIFIČNOSTI REHABILITACIJE (Stojanović R., Pantelić S. Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd, Srbija)
 • PARKINSONOVA BOLEST (Urošević S., Josifović N., Jevtić J. Institut za rehabilitaciju “ Selters” Mladenovac, Srbija)
 • FIZIOTERAPIJSKA EVALUACIJA KLINIČKE SLIKE NAKON OŠTEĆENJA MALOG MOZGA (Vukomanović M., Devečerski G. Klinički cantar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija)
 • FIZIOTERAPEUTSKA ANALIZA I REHABILITACIJSKI PRISTUP KOD DECE SA PARALIZOM BRAHIJALNOG SPLETA (Zlatković M., Atanasovska S. Institut za fizikalnu medicine i rehabilitaciju Skopje, Makedonija

Radionice

 • LASER VISOKOG INTENZITETA I SHOCKWAVE TERAPIJA KAO INOVATIVNE METODE U REHABILITACIJI PACIJENATA-  Prouza O. Charles Universityin Praque, Češka
 • PNF-proprioceptivna neuromišićna facilitacija  – Oldenburg A. IPNF Advanced Instructor, City Med, Münhen, Germany
 • Savremene metode u lečenju DCP-a-TheraSuit , ABR i Quantna Integracija primitvnih refleksa –  Ivančić A
 • ZNAČAJ NEURORADIOLOŠKIH MODALITETA U RANOJ DIJAGNOSTICI NEUROLOŠKIH OBOLJENJA – Kozić D. Univerzitet U Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Preuzeto iz knjige sažetaka (Društvo fizioterapeuta Srbije)