Sažetak: Porođajna lezija plexus brachialis-a je neurološki sindrom koji se uočava odmah na rođenju. Medicinski tretman i lečenje porođajne traume plexus brachialis-a obuhvata ranu dijagnostiku, timski rad stručnjaka, plan i program lečenja sa individualnim pristupom, i dovoljno dugo i neprekidno lečenje uz obavezne i redovne kontrole.
Cilj rada je da se uvidom u dostupnu literaturu izvrši revijalni pregled istraživanja koja su imala za cilj da detektuju i procene sekundarne motoričke poremećaje koji
se javljaju kao posledica lezije ramenog živčanog spleta nastalu na rođenju. Rezultati ukazuju na činjenicu da je porođajna lezija plexus brachialis-a veoma kompleksan problem, da ostavlja sekvele u oblastima fine i grube motorike i da zahteva dugotrajnu i kontinuiranu rehabilitaciju sa multidisciplinarnim pristupom.
Ključne reči: plexus brachialis, porođajna lezija, motorički deficit.

CEO TEKST

Pregedni rad

Časopis: Zdravstvena zaštita (Beograd), Vol 40(6), 69-74, 2011.

Autori: 

Dragana KLJAJIĆ (Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija)

Sanja TRGOVČEVIĆ (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Beograd)

Marija STANKOVIĆ (Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd)