Mulligan koncept je integrisana komponenta mnogih manuelnih terapijskih tehnika. Osnivač ove tehnike, Brajan Mulligan, sedamdesetih godina uveo je ovaj koncept. Koncept se temelji na Kaltenborgovom principu o vraćanju fiziološke pokretljivosti u zglobu.

Muligan smatra da povrede i istegnuća mogu biti rezultat manje promene (u odnosu na elemente koji čine zglob pa je zbog toga smanjena amplituda pokreta, a neretko se javlja i bol) položaja zgloba, koja kao takva uzrokuje smanjenu pokretljivosti zgloba.

Ono što je jedinstveno ovom konceptu je mobilizacija kičmenog stuba koja se odigrava paralelno sa zigapofizalnim zglobovima.

Poslednjih godina razvoja Muligan koncepta uvedena je primena transferzalnog klizanja između procesusa spinosusa kombinovano sa aktivnim pokretom kičmenog stuba. Dalji razvoj koncepta, devedesetih godina, uključio je mobilizaciju kičmenog stuba sa pokretima ekstremiteta (spinal mobilisation with limb movements – SMWLMs).

Pasivna oscilatorna mobilzacija nazvana „NAGs“ (natural apophyseal glides – prirodno apofizalno klizanje) i asistirana mobilizacija sa aktivnim pokretom nazvana „SNAGs“ (sustained natural apophyseal glides – olakšano prirodno apofizalno klizanje) su glavni temelj koncepta spinalnog tretmana.

NAGS

Kako se pokret klizanja uvek odvija paralelno sa površinom odgovarajućeg apofizalnog zgloba tokom tretmana, ova tehnika je dobila naziv NAGs – Natural Apophyseal Glides. NAGs tehnika obezbeđuje terapeutu da istovremeno procenjuje i tretira u zatvorenom kinetičkom lancu, u stojećem položaju, gde se kod većina pacijenata ispoljavaju simptomi. Muligan je opisao NAGs tehniku za tretiranje cervikalnog i gornje-torakalnog dela kičmenog stuba. Ova tehnika se primenjuje u sedećem položaju, dok se jastučetom ispod ramena obezbeđuje smanjenje napetosti u vratnoj regiji. Tehnika je uglavnom praćena vezanim, kontinuiranim i ritmičnim pokretima. Dok se pacijent obično nalazi u sedećem položaju, fizioterapeut se nalazi u udobnom stojećem položaju. NAGS se obično sprovodi kod starijih pacijenata i kod osoba sa akutnim povreda, kada ostali oblici terapija nisu postigli tako dobre rezultate. Ima široko indikativno područje. Ona je tehnika izbora kod mnogih akutnih zapaljenskih patoloških stanja.

SNAGS

Ostale Muliganove spinalne manuelne tehnike uključuju istovremenu primenu apofizialnog klizanja i punog fiziološkog obima pokreta. Kako ove tehnike podržavaju krajnji mogući obim pokreta do granice bola, a još uvek se prati klizanje površina apofizialnog zgloba, ove tehnike su dobile naziv SNAGs- Sustained Natural Apophyseal Glides. Uspešna primena ove tehnike je kod simptoma koji su provocirani pokretom, dok ovo nije tehnika izbora kod stanja velike napetosti. Ova tehnika se ne mora primeniti samo u weight bearing position- stojećem ili sedećem položaju, već i u ležećem ili klečećem položaju.

MWMS

MWM – mobilisations with movment – predstavlja simultano izvođenje tehnika klizanja i fiziološke pokretljivosti zgloba. Ove tehnike su primenjive na kičmenom stubu i na svim zglobovima gornjih i donjih ekstremiteta i daju odmah vidljive rezultate. Mobilizacija sa aktivnim pokretom je samo jedna od komponenata Muliganovog koncepta.
Muligan smatra da je njegov koncept nov i jedinstveni prilaz, ako:

– se tehnike primenjuju u sedećem ili stojećem položaju (položaj kada je kičmeni stub opterećen – weight bearing position)

– se primenjuje mobilizacija sa aktivnim ili pasivnim fiziološkim pokretom

– su tehnike primenjive na sve zglobove kičmenog stuba

– tehnike ne izazivaju bol (kada se primene pravilno i kada su indikovane)

– tehnike dozvoljavaju terapeutu da brzo proceni da li su indikovane i da li će postati sastavni deo tretmana.

Prilikom primene manuelne terapije, fizioteraput mora da poznaje sve kontraindikacije za tretman i stalno da ih se pridržava. Mada uvek vođen osnovnim pravilom da nikada ne izazove bol, fizioterapeut bira tehnike SNAGs (za kičemni stub) i MWMs (za ekstremitete), i dalje mora da ima na umu i da se pridržava osnovnih pravila primene tehnika manuelne terapije.

Pripremile: vft Ljljana Katunac, mr  Marija Tajkov

Korišćena literatura: „Manual Medicine Therapy“-W.Schneider,J.Dvorak; „Manual Therapy-The Mulligan Concept”-Grand Rounds; „The Muliigan concept: Its aplication in the management of  spinal conditions“- L.Exelby, Manual Therapy (2002) 7(2) 64-70; „The Mulligan concept;The Next Step in the Evolution of Manual Therapy“-J. Miller, Orthopeadic Division review May/Jun 1999.