Sažetak: U istraživanju je izvršeno de!nisanje modelnih pokazatelja razli- čitih karakteristika ispoljavanja mišićne sile kod motoričkog zadatka – stisak šake, primenom metode izometrijske dinamometrije. Uzorak je bio sastavljen od 33 ispitanika (16 muškog i 17 ženskog pola) koji su činili studenti Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, izabrani kao slučajni uzorak studenata I godine akademskih studija. Ispitivani (mereni) prostor je de!nisan u odnosu na tri aspekta analize mišićne sile i to: aspekt mišićne sile (apsolutne vrednosti izražene u N, relativne vrednosti izražene u N/kg TM i relativizovane vrednosti izra- žene u % od Fmax), vremenski aspekt ispoljavanja datog procenta sile (vreme izdržaja na 80%, 50% i 30% od Fmax, izraženo u sekundama) i matematički modeli de!nisani kao različite zavisnosti ispoljene karakteristike sile u funkciji vremena i to: Faps vs time, F% vs time i Frel vs time. Rezultati su pokazali da je primenom metode matematičkog modelovanja prostor merenja opisan preciznošću na nivou predikcije od 99.99% (kod zavisnosti F% vs time devojke leva šaka) do 93.40% (kod zavisnosti F% vs time muškarci desna šaka). U svrhu de$nisanja $nalnih modelskih pokazatelja merene kontraktilne sposobnosti i izračunavanja kriterijumskih pokazatelja za mladu i zdravu populaciju potrebno je ponoviti merenje na reprezentativnom broju ispitanika.

Ključne reči: kontraktilne sposobnosti, mišićna sila, stisak šake, metod matematičkog modelovanja 

CEO TEKST

Originalni naučni rad

Časopis: Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 10, br. 1. 15-36, 2011.

Autori: Milivoj DOPSAJ (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)

Dragana KLJAJIĆ (Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija)

Fadilj EMINOVIĆ (Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju)

Nenad KOROPANOVSKI (Kriminalističko-policijska akademija, Beograd)

Raša DIMITRIJEVIĆ (Kriminalističko-policijska akademija, Beograd)

Irena STOJKOVIĆ (Kriminalističko-policijska akademija, Beograd)