Stimulacija šake mrežastom rukavicom – Mesh Glove kod hemiplegije

U savremenoj fizioterapiji pri osposobljavanju funkcije hemiplegične šake, pokazalo se da je moguće, pored kineziterapijskog tretmana, dodatno poboljšati ostatak voljne motorne aktivnosti primenom aferentne stimulacije.

Ideja da se razvije metod aferentne stimulacije šake preko mrežaste rukavice – „Mesh Glove“ došla je od grupe istraživača iz Hjustona. Kod nas je primenjena u praksi. „Mesh Glove“ omogućava da stimulišemo šaku kao organ, preko receptora kože i aferentnih mišićnih vlakana u unutrašnjosti mišića, za razliku od tačkastih elektroda koje deluju samo na motornu tačku mišića ili na mišićno telo.

Postoje različiti tipovi rukavica.“Mesarska rukavica“ se kod nas najčešće koristi. Napravljena je od mrežaste konduktivne žice i vezuje se fiksacionom trakom uz ručje. Na rukavici su postavljena dva džek izvoda.


Hemiplegija stimulacija šake Mesh glove
Hemiplegija stimulacija šake Mesh Glove


Cela rukavica je anoda. Dve elektrode – katode postavljaju se 2cm iznad završetka rukavice dorzalno i volarno na podlakat, proksimalno od ručnog zgloba.

Stimulator koji se obično koristi je dvokanalni (MEDITRONIK RESPON II  3128) koji obezbedjuje stimulanse od 50 Hz i širinu impulsa od 300 milisekundi. Svaki kanal pojedinačno ima potenciometar i mogućnost prilagođavanja intenziteta.

Način aplikacije

Pacijent se postavlja u sedeći položaj, sa potporom na lakat, podlakat je proniran, šaka je u neutralnom položaju (bitno je da pacijent nema deformitet ili kontrakturu  ručnog zgloba).  Ručni zglob treba da bude u ekstenziji od najmanje 5 stepeni. Pre postavljanja rukavice, šaka je oprana i namazana tankim slojem kontakt gela. Terapeut treba da vodi računa o minimalnom podražaju sa dlanske površine šake. Ako navlačenje rukavice ide otežano, rukavica se navlači bez prstiju, uključuje se stimulacija nakon 5 minuta kad spasticitet popusti, uvlači se svaki prst pojedinačno. Stimulacija traje 30 minuta u peridu od 6 nedelja svaki dan.


Meditronik respon 2 stimulator šake
Meditronik respon 2 stimulator šake kod osoba sa hemiplegijom ili hemiparezom


Na osnovu utvrđenog praga percepcije (senzibiliteta) i vidljivog motornog odgovora, primenjuje se jedan ili više standardizovan modalitet stimulacije:

  1. kontinuirana sinhrona stimulacija ispod praga senzibiliteta
  2. kontinuirana sinhrona stimulacija na pragu senzibiliteta
  3. recipročna stimulacija na nivou mišićne kontrakcije bez pokreta u zglobovima
  4. recipročna stimulacija koja izaziva ekstenziju i fleksiju prstiju
  5. recipročna indukovana fleksija i ekstenzija prstiju sinhronizovana sa rezidualnim voljnim pokretom (može se kontrolisati sa ručnim prekidačem)

Mesh  Glove stimulacijom se postiže smanjenje spasticiteta, poboljšanje svesti o ruci, facilitacija voljnog pokreta, sprečavanje mišićne atrofije, ponovno učenje i povećanje preostalih voljnih pokreta.

Pripremila: vft Sida Ereš