Sažetak: Cilj ovog rada je da se utvrdi funkcionalni odnos nedominantne i dominantne ruke izdržljivosti u sili pri motoričkom zadatku-stisak šake, kod referentne populacije zdravih i mladih osoba. Za potrebe istraživanja primenjena je metoda izometrijske dinamometrije i standardizovani test-stisak šake. U istraživanju je učestvovalo 48 ispitanika, i to 23 ispitanika ženskog i 25 ispitanika muškog pola. Za utvrđivanje razlika između skupova varijabli u funkciji pola i funkcionalnog dimor$zma korišćena je analiza varijanse (ANOVA), dok je za utvrđivanje razlika između parova pojedinačnih varijabli korišćen Bonferoni kriterijum. Razlika između maksimalnog stiska šake nedominantne i dominantne ruke kod ispitanika ženskog pola je iznosila 9.28%, a kod muških ispitanika 7.39% u korist dominantne ruke. U odnosu na vremenski aspekt izdržljivosti u sili na 30%, 50% i 80% od maksimalnog nivoa sile stiska šake, kao i na apsolutne i relativne pokazatelje impulsa sile kao mere izdržljivosti, ne postoji statistički značajna razlika između nedominantne i dominantne ruke. Vrednost funkcionalnog dimor$zma u odnosu na apsolutne pokazatelje impulsa sile na 30%, 50% i 80% od maksimalnog nivoa stiska šake za ispitanike ženskog pola iznosi 0.9714, 0.9145, 0.9301, a za ispitanike muškog pola iznosi 0.9515., 0.8264 i 0.8606. Vrednost apsolutnih pokazatelja impulsa sile na 30%, 50% i 80% od maksimalnog nivoa sile stiska šake kod ispitanika ženskog pola iznosi ImpF30%=21167.58±6923.67 Ns, ImpF50%=10846.94±3800.56 Ns i ImpF80%=5438.46±1993.12 Ns, a kod ispitanika muškog pola ImpF30%=17734.03±6881.92 Ns, ImpF50%=13903.61±3437.76 Ns i ImpF80%=5117.53±1894.78 Ns.  Dobijeni rezultati se mogu koristiti kao kriterijumi za dalja istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, medicinskoj i profesionalnoj rehabilitaciji.

Ključne reči: funkcionalni dimorfzam, dominantna ruka, nedominantna ruka, izdržljivost u sili

 

CEO TEKST

Originalni naučni rad

Časopis: Specijalna edukacija i rehabilitacija (Beograd), Vol. 11, br. 1. 67-85, 2012.

Autori:  Dragana KLJAJIĆ (Visoka medicinska škola strukovnih studija, Ćuprija)

Fadilj EMINOVIĆ (Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju)

Sanja TRGOVČEVIĆ (Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka)

Raša DIMITRIJEVIĆ (Univerzitet u Beogradu, Kriminalističko-policijska akademija)

Milivoj DOPSAJ (Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja)