Drugi Kongres fizioterapeuta Srbije

II Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 22. do 25. septembra 2005. godine, «Institut za štitastu žlezdu i metabolizam» „Čigota“, Zlatibor. Na kongresu je prikazano  46 usmenih radova.

Stručni odbor: mr sci. Leposava Jovanović (predsednik), Predrag Đorđević, Radojka  Kovačević, Aleksandar Nikolić, Mirko Umićević, Aleksandar Vučetić

Organizacioni odbor: Aleksandar Vučetić (predsednik), Ninoslav Cvetanović, Snežana Đoković, Predrag Đorđević, Zina Filipović, Sanja Letić, Aleksandar Nikolić, Dragana Radojković, Toma Strahinjić, Milovan Velimirović

Uvodna predavanja:

 • Predrag Đorđević, predsednik DFS: «Fizioterapeut u Srbiji»
 • prof. dr sci. med. J. Ugrinovski: Medicinski fakultet i KC Skopje, Republika Makedonija «Uloga fizioterapeuta u neurohiruškoj jedinici intenzivne nege»
 • prof. dr sci. med.B.Magdić, Beograd: «Neurološka osnova fizikalne terapije»
 • puk. doc. dr sci. med. A. Đurović: «Skapularni sindromi: Između fizijatrijske i fizioterapeutske dijagnoze»

Drugi Kongres fizioterapeuta Srbije – radovi:

 • Kineziterapijski pristup kod dece sa ataksijom (Vuković V., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Osnovni principi u tretmanu dece sa ataksijom sa aspekta rande terapije (Krstić V., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Procena kineziterapijskog tretmana kod hemiplegičara putem up&go test (Tug test) i Funcional Ambulation Category (FAC) (Pavlović M., Vasić V., Knežević J. Urošević M., Jevtić M., Zavod za specijalnu rehabilitaciju “Agens”, Mataruška banja)
 • Kompleksnost terapeutske procene osoba sa stanjem hemiplegije (Pavlović M., Milojević M., Marić R., Viša medisinska škola, Beograd)
 • Funkcionalni deficit kod osoba sa stanjem hemiplegije i mogućnost primene modela PNF-a (Pavlović M., Marić R., Milojević M., Viša medisinska škola, Beograd)
 • Priprema i uvežbavanje hoda kod osoba sa stanjem hemiplegije (Pavlović M., Viša medisinska škola, Beograd, Vujičić D., Centar za samostalni život invalida, Beograd, Vukićević I.)
 • Adaptacije i pomagala za osobe sa kvadriplegijom (Lazić B., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Beograd, Jovanović-Sretenović T., Viša medisinska škola, Beograd)
 • Fizikalne procedure u lečenju tenzione glavobolje (Đukić O., Medić S., Centar za neurologiju KBC ”Dr Dragiša Mišović”, Beograd)
 • Problemi motornog razvoja kod odojčeta sa spinalnim disrafizmom – prikaz slučaja (Terzić A., Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zdravstveni centar Čačak)
 • Biofeedback – izazov u kineziterapijskom tretmana (Lazarević Z., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Lumbalni bolni sindrom kod zdravstvenih radnika uposlenih u UKC-u Tuzla (Masatović D., Zonić-Imanović M., Karapiđžić-Bašić N., UKC Tuzla, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Tuzla, B&H)
 • Uloga ekstenzora kičme i kuka kod lumbalnog sinroma (Perović G., Veljković M., Simić S., Jevtić M., KC Kragujevac)
 • Značaj abdominalne musculature kod lumbalnog sindroma (Filipović S., Jevtić M., Mitrović N., Veljković M., KC Kragujevac)
 • Terapijski efekti Brunkow metode u jačanju lokalnih i globalnih stabilizatora lumbalnog segmenta (Bogojević P., Jevtić M., Bogićević S., Veljković M., KC Kragujevac)
 • Uticaj predominantnog načina sedenja na oboljenja koštano-mišićnog sistema (Pantić N., Institut za rehabilitaciju-Beograd, Centar “Selters”-Mladenovac)
 • Efekat kompleksnog balneofizikalnog tretmana kod pacijenta sa neoperisanom lumbalnom diskus hernijom (Knežević M., Tadić S., Fatić L., Vasić S., Jokić A., Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača)
 • Kineziterapija i hidrokineziterapija kod pacijenta sa deformitetima kičmenog stuba (Petrović M., Jovanović S., Marić D., Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA)
 • Procena i uticaj komplikacija nakon endoproteze kuka na ishod rehabilitacije (Cvetković S., Milosavljević D., Novović M., Bajić V., Jovašević Lj., Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju”Agens” Mataruška banja)
 • Problem rotatorne manžetne – pokušajmo ovako (Katunac Lj., Cupać V., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Prikaz protetičke habilitacije dece sa transverzalnim kongenitalnim anomalijama donjih ekstremiteta (Vitaz M., Manojlović N., Vuković I., Blagojević T., Kačavenda B., Čakić A., Zavod za protetiku, Beograd)
 • PNF u protetičkoj rehabilitaciji pacijenta sa obostranom traumatskom transhumeralnom amputacijom i frakturom baze lobanje (Vuković I., Radojković D., Đorđević P., Vitaz M., Ratković A., Stojanović S., Zarković B., Zavod za protetiku, Beograd)
 • Kongenitalni miopatski tortikolis (Bojanović O., Dinić E., SRZ “Banja Kanjiža”, Kanjiža)
 • Fizioteraput u edukaciji rane stimulacije PMR deteta – realna potreba za tim (Antal Iboja, Zdravstveni centar “južni banat” Pančevo – Opšta bolnica Pančevo, Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju)
 • Kineziometrijska platforma (Nikolić S., Vučurević S., Jovanović S., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Uslovljenost usmeravanja mišićne kontrakcije (Jovanović S., Pavlović M., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Funkcionalno ispitivanje za planiranje i primenu kineziterapije (Jovanović S., Ereš S., Kovačević R., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Kinezio taping (Nikolić A., Klinika za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju VMA)
 • Dejstvo Kinezeio-taping metode na smanjenje fantomskog bola kod pacijenta sa amputacijom – prikaz slučaja (Matović-Milenković G., Đorđević P., Zavod za protetiku, Beograd)
 • Kompleksna dekongestivna fizioterapija bolesnika sa primarnim hroničnim limfedemom (Kanjuh Ž., Obradović S.,  Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd)
 • Rehabilitacioni program u pre i postoperativnom periodu torakotomiranih bolesnika (Bubalo I., Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica)
 • Fizikalni tretman bronhiektazija – prikaz slučaja (Milosević J., Milijić B., Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i TBC”OZREN”,  Sokobanja)
 • Dejstvo kineziterapije na obolele od periferne arterioskleroze (Jović-Rozma S., Mladenović V., Damjanović., Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju “Gamzigrad”, Gamzigradska banja)
 • Mesto fizioterapeuta u rehabilitacionom tretmanu pacijenta sa trovanjima (Jovanović S., Petrović M., Klinika za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju VMA)
 • Ko leči – mi ili….? (Obradović N., Klinika za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju VMA, Arsić Lj., Klinika za reumatologiju i kliničku imunologiju VMA, Beograd)
 • Prednost kombinovane terapije četvoroćelijskim kupkama i visokofrekventnim magnetnim poljem za povrede pripoja Ahilove tetive na petnoj kosti sportista (Korunoviski S., Arsenijević S., Gradski centar za fizičku kulturu, Amulanta sportke medicine, Beograd)
 • Menadžment u zdravstvu i komunikacija (Gvozdenović Lj., Klinika za fiziklanu medicinu i rehabilitaciju VMA)
 • Aktivnosti u oblasti javnog zdravlja u Srbiji  i mesto fizioterapeuta u tim aktivnostima (Obradović N., Centar – Škola javnog zdravlja Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA, Beograd)
 • Izrada ortoza za gornje i donje ekstremitete u terapiji radom (Marković P., Vučić N., Umićević M., VMŠ, Beograd)
 • Saradnja fizioterapeuta i radnog terapeuta u osposobljavanju osoba trećeg životnog doba za aktivnosti u svakodnevnom životu (Jovanović-Sretenović T., Viša medicinska škola, Beograd, Lazić B., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Beograd)
 • Akcija u službi «zaštite – u službi čoveka» (Nedović-Moračanin S., Institut za štitastu šlezdu i metabolizam, Zlatibor)
 • Demonstracija prototipa puzalice – “Pauk” (Bogdanović G., Niš)
 • Rezultati rehabilitacije kod pacijenta sa prelomom potkolenice lečenom osteosintezom sa Targonovim klinom (Kovačević D., Adamov Đ., Klinički centar Novi Sad, Klinika za medicinsku rehabilitaciju)
 • Rehabilitacija pacijenta obolelih od Birgerove bolesti sa posledičnom obostranom amputacijom donjih ekstremiteta (Milić Z., Krivokuća J., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Primena mera fizikalne terapije u lečenju “Teniskog lakta” – prikaz slučaja (Stanimirović M., Knežević-Djiban Lj., Zavod za zdravstvenu zaštitu zdravlja radnika Mup-a, Beograd)
 • Bobath-ov pristup na rehabilitacija na hemiplegična raka vo kombinacija so kinesio taping metadata (Sanevski G., Smilevska M., Zavod za fizikalna medicina i rehabilitacija, Skpoje, R. Makedonija)
 • Uređaj za kinezitretman degenerativnih oboljenja kukova i lumbo-sakralnog dela kičme (Jovanović L., Popović-Branković I., Dom zdravlja “Dr Milutin Ivković”, Palilula, Beograd).

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Preuzeto iz knjige sažetaka (Društvo fizioterapeuta Srbije)