Prvi  Kongres fizioterapeuta Srbije

I Kongres fizioterapeuta Srbije održan je od 19. do 21. septembra 2003. godine u Beogradu. Kongres je trajao tri dana i prikazano je 46 radova.

Stručni odbor: prof. dr sci. med. Slobodan Nikolić (predsednik), Nebojša Anđelković, Predrag Đorđević, Zorica Laćarac, Aleksandar Nikolić, Nada Senić, Tomislav Stanković

Organizacioni odbor: Aleksandar Nikolić (predsedinik), Predrag Đorđević, Zina Filipović, Sanja Letić, Dragica Milutinović, Aleksandra Poledica, Milan Stjepanović, Milovan Velimirović, Aleksandar Vučetić

Počasni odbor: Milan Aranđelković Raki, Vjera Božinović, Irmgard Čolak Antić, doc dr sci med. Gordana Devečerski, doc dr sci. med. Aleksandar Đurović, dr sci. med. Slavica Eremić, Dušanka Glavač, prof. dr sci. med. Milorad Jeftić, prof. dr sci. med. Stevan Jović, prof. dr sci. med. Anđelka Lazarević,  prof. dr sci. med. Milica Lazović, Živka Miladinović, prof. dr sci. med. Boris Nedvidek, prof. dr sci. med. Gordana Nikolić, Julijana Pantić, Slavoljub Pavićević, Milanka Radisavljević, Ilija Savićević, prim. dr Nikola Sremčević, Mirjana Stojadinović, prof. dr sci. med. Vladislava Vesović-Potić

Prvi  Kongres fizioterapeuta Srbije – radovi:

 • Rana rehabilitacija kod bolesnika sa implantiranom parcijalnom endoprotezom kuka (Ubović V., Trajković T., Milinkov R., Stojković – Jovanović, Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Rusanda” Melenci, Đorđević R.,  Ortopedsko odeljenje Opšte bolnice ”Dr Đorđe Jovanović”, Zrenjanin)
 • Kineziterapija i rezultati nakon reoperacije totalne endoproteze kuka (Stojanović Z., Veljković D., Specijalna bolnica Ribarska Banja, Ribarska Banja)
 • Rana postoperativna rehabilitacija kod pacijenata sa implantiranom bescementnom totalnom protezom kuka (Stamenska M., Noshpal T., Malinovska J., Klinika za ortopedska hirurgija, Skopje, Makedonija)
 • Kineziterapija i rezultati kod različitog ugla implantacije acetabularne komponente totalne endoproteze zgloba kuka (Anđelković D., Specijalna bolnica za ortopedska, koštano-zglobna i degenerativna oboljenja “Ribarska Banja”, Ribarska Banja)
 • Efekti rehabilitacije kod posttraumatskog preloma hiruškog vrata humerusa (Stanimirović M., Stanimirović Z., Vasić P., Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd)
 • Endoproteza ramenog zgloba (Nikolić A., Popović Z., Vojnomedicinska akademija, Beograd)
 • Okupaciona terapija nakon fracture vrata humerusa (Devečerski G., Novaković B., Letić Đ., Teofilovski M., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Zglob kolena – anatomsko finkcionalne karakteristike i najčešća patološka stanja (Đoković S., Kostić B., Dom zdravlja Vračar, Beograad)
 • Rana rehabilitacija bolesnika sa osteosintezom potkolenice intramedularnim klinom (Anderlon I., Subakov A., Đorđević S., Kocić B., Lalić I., Klinički centar Novi Sad, Institut za hirurgiju, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad)
 • Preoperativna rana i rana postoperativna rehabilitacija pacijenata sa totalnom endoprotezom kolena (Ilić S., Paunović I., Despotović S., Stokić D., Opšta bolnica, Požarevac)
 • Hidrokineziterapija kod delimičnog prekida unutrašnje bočne veze kolena sa povredom capsule (Petrović M., Đurović A., Vojnomedicinska akademija, Beograd)
 • Specifikacija opreme za vežbanje hoda na beskrajnoj traci (Vučetić A., Đorđević I., Kecman M., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”., Beograd)
 • Introduction to kinesio taping (Cosimo Bruno, Italy)
 • Program fizioterapije za znižavanje mišičnega tonusa pri osebah z multiplo sklerozo (Alenka Primožič, Inštitu Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Slovenija, Urška Puh, Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo, Slovenija)
 • Primena aferentne stimulacije šake Mesh Glow-om kod pacijenta sa hemiplegijom (Ereš S., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”., Beograd)
 • Završna faza u funkcionalnoj reedukaciji šake (Glišić D., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”., Beograd)
 • Tretman hemiplegičnih pacijenata sa bolom u ramenom zglobu (Sanevski G., Smilevska M., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Skopje, Makedonija)
 • Značaj i uloga fizioterapeuta u ranom uvežbavanju balansa i elementa hoda kod bolesnika sa hemiplegijom (Laćarac Z., Milić Z., Devečerski G., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Terapija radom u procesu habilitacije dece sa paralizom pleksus brachialis obstetricalis (Iljoska B., Čamagić J., Ignjatović G., Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”., Beograd)
 • Physiotherapy education in Lebanon (Georges Louis BOUERI, Physical Therapist President of the Order of Physiotherapists in Lebanon, Beirut, Lebanon)
 • Elementi PNF-a i mobilizacija zglobova u rešavanju najčešćih mišićno-skeletnih disfunkcija izazvanih reumatskim stanjima (Pavlović M., Marić R., Milojević M., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Funkcionalna procena mišićno – skeletnih disfunkcija kod reumatskih stanja (Marić R., Milojević M., Pavlović M., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Reumatoidni arthritis – prevencija invalidnosti (Dimitrijević D., Živković N., Institut za reumatologiju, Beograd)
 • Kineziterapijski model u rehabilitaciji pacijenata sa kompresivnim frakturama kičmenog stuba (Aleksandrić O., Živković N., Institut za reumatologiju, Boegrad)
 • Hidrokineziterapija kod svežih opekotina (Arsenijević V., Zec S., Vojnomedicinska akademija , Beograd)
 • Mišićni disbalans kod natkolenih amputacija i njegov značaj (Novaković B., Devečerski G., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Indeks fiziološkog utroška energije kao faktori evaluacije efikasnosti hoda pacijenta sa natkolenom protezom (Vitaz M., Radotić M., Đorđević P., Manojlović N., Vidaković B., Zorkić R., Zavod za protetiku, Beograd)
 • Rehabilitacija pacijenata sa politraumom i amputacijom donjeg ekstremiteta (Pangerc N., Deurić J., Stojanović S., Zavod za protetiku, Beograd)
 • Ergonomska edukacija kod pacijenta obolelih od lumbalnog sindroma (Samarđžija M., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Efekat balneofizikalnog tretmana na funkcionalnu sposobnost donjih ekstremiteta kod obolelih od periferne obliteratne arteriosklerotične bolesti (Damjanović Ž., Kostić R., Rondović D., Jović Rozman S., Mladenović V., Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju “Gamzigrad”, Gamzigradska Banja)
 • Manuelna masaža eteričnim uljem ruzmarina kod vratnog sindroma (Obradović N., Radonjić P., Morćić I., VMA, Klinika za fizikalnu medicinu irehabilitaciju, BeoLab laboratorije)
 • Neposredna saradnja fizio i radnog terapeta u timu za rehabilitaciju (Jovanović-Sretenović T., Lazić B., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Sport u dečijoj rehabilitaciji (Prodanov J., Privatna praksa, ambulanta “Levjon”, Beograd)
 • Uporedna analiza stepena oporavka ruke pre i posle hiruške intervencije na nervima brahijalnog spleta (Belojević A., Kosem K., Poledica A., Petronić I., Univerzitetska dečja klinika, Beograd)
 • Značaj kineziterapijskog tretmana kod pacijenata sa “visećim kukom” sa jedne strane i osteosintezom trohanternog masiva femura sa druge strane (Mićunović B., Drača B., Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS, Beograd)
 • Deformiteti kičme i druga prinudna stanja (Popova-Ramova E., Nedanovski S., Odeljenje za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju, Vojna bolnica, Skopje, Makedonija)
 • Doprinos rehabilitacije kod lečenja preloma ekstremiteta (Ivanovska M., Lazarevska S., Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Katlanovska banja”, Skopje, Makedonija)
 • Niskofrekventna struja u rehabilitaciji nakon hirurgije kolena ( Lazarevska S., Ivanovska M., matevska S., Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Katlanovska banja”, Skopje, Makedonija)
 • Uticaj mišićne snage abduktora kuka na ishod medicinske rehabilitacije pacijenta sa ugrađenom totalnom protezom kuka (Mitrović T., Sabo T., Adamov D., Klinički centar, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad)
 • Značaj fizikalnog tretmana u dece nakon artroskopije kolena (Vasilić T., Mikov A., Barbulov Z., Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Centar za dečju habilitaciju i rehabilitaciju dece, Novi Sad)
 • Obstetrikalna lezija pleksus brahijalisa komplikovana frakturom klavikule – prikaz slučaja (Braković Lj., Delić M., Vulović M., Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Centar za dečju habilitaciju i rehabilitaciju dece, Novi Sad)
 • Habilitacioni tretman u dece sa kongenitalnim deformitetom stopala-pes talovalgus (Kendl D., Munđžić G., Mikov A., Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Centar za dečju habilitaciju i rehabilitaciju dece, Novi Sad)
 • Respiratorna kineziterapija u prevenciji sekvela na toraksu kod morbus Behtereva (Milojević M., Pavlović M., Marić R., Viša medicinska škola, Beograd)
 • Značaj primene biostimulativnog lasera i impulsnog magnetnog polja u tretmanu suzbijanja bola kod C Sy (Stanimirović M., Marinov M., Tepavčević Z., Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd).

Pripremila: mr  Marija Trajkov

Preuzeto iz knjige sažetaka (Društvo fizioterapeuta Srbije)