Posts Tagged ‘pnf beograd’

PNF Bazični nivo

PNF Bazični nivo

PNF program spada u posle diplomske studije, a samim tim u obrazovni sistem koji se NE AKREDITUJE, ved tehnike same po sebi kao autorizovane metode predstavljaju specijalizaciju kojom se stiče viši stepen obrazovanja (VIb). Sistemom obrazovanja u Srbiji je predviđeno da nakon završetka Strukovnih studija, postoji mogudnost nastavka usavršavanj...

više >>> ....