Cistična fibroza (CF, mucoviscidosis) je nasledni multisistemski poremećaj koji je okarakterisan opstrukcijom i infekcijom disajnih puteva, maldigestijom i njenim posledicama. Prvi znaci bolesti mogu se javiti po rođenju ili u prvim godinama života, a često se javljaju i u drugoj dekadi života.

To je generalizovani autorecesivni poremećaj egzokrinih žlezda uzrokovan mutacijom gena na kraku hromozoma 7. Posledica ove mutacije je defekt na proteinu koji reguliše transport jona hlora kroz ćelijsku membranu. CF kodira protein od 1.480 aminokiselina i naziva se CF transmembranksi regulator (CFTR). Od kad je poznata lokacija i struktura gena za cističnu fibrozu, omogućena je prenatalna dijagnostika analizom DNK.

Prevalencija cistične fibroze kod bele rase iznosi  približno 1/3.500 živorođene dece, dok je kod crne rase prevalencija približno 1/17.000 živorođene dece. Procenjena incidenca u celom svetu varira, a prema polu je skoro jednaka.


I SEMINAR O CISTIČNOJ FIBROZI ODRŽAN JE 18.11.2010. godine U MASTER CENTRU  NOVOSADSKOG SAJMA

Predavači na Seminaru bili su:

Prof. dr. Predrag Minić,  Načelnik odeljenja pulmologije, Institut  za majku i dete Republike Srbije, Beograd

Dr. Gordana Vilotijević – Dautović, pulmolog, Institut  za decu i omladinu Vojvodine, Novi Sad

Dr. Danijela Jojkić – Pavkov, gastroenterolog, Institut  za decu i omladinu Vojvodine, Novi Sad

Prof. dr.  Dragan Katanić, endokrinolog,  Institut  za decu i omladinu Vojvodine, Novi Sad