Archive for Rehabilitacija

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Transkutana ElektroNervna Stimulacija

Uticaj izbora frekvencije kod TENS-a na smanjenje bola. Sistematični pregled studije gde se koristi eksperimentalni bol na zdravim ispitanicima Uvod Transkutana elektronervna stimulacija (TENS) se obično koristi za tretman bolnih stanja. Dugo se verovalo da karakteristike TENS-a dovode do značajnog smanjenja bola i kao posledica proizvođači TE...

više >>> ....

Kulturološka adaptacija testova

Kulturološka adaptacija testova

Interesovanje za kulturološkom adaptacijom testova i upitnika za procenu i funkcionalna  merenja na međunarodnom nivou rapidno raste u oblasti medicine i zdravstvenih službi. Postoji povećana potreba za prevodima upitnika, skala za procenu i funkcionalnih testova jer je istraživačima potrebno da naprave poređenja ili da prikupe podatke za r...

više >>> ....

Respiracija

Respiracija

Od prvog slabašnog udaha novorođenčeta pa do poslednjeg daha umirućeg čoveka teče veoma duga priča neprekidnog disanja. Disanje se smatra jednom od najvažnijih funkcija tela jer sve ostale funkcije zavise od njega. Od disanja ne zavisi samo čovekov život, njegova vitalnost i zdravlje u velikoj meri zavise od ispravne navike disanja. Čove...

više >>> ....

Fizioterapija u domu za stara lica

Fizioterapija u domu za stara lica

Starenje je proces koji podrazumeva postepeno popuštanje fizioloških funkcija u organizmu. U osnovi toga su anatomske promene na tkivima. Te promene podrazumevaju smanjenje broja ćelija, najpre u parenhimatoznim organima, vezivno tkivo se uvećava na račun kolagenog odnosno neelastičnog vezivnog tkiva. Javlja se atrofija pojedinih organa, sman...

više >>> ....

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Autogena Drenaža za osobe sa cističnom fibrozom

Ako niste bili 21. i 22.05.2011. godine u Novom Sadu na prvom održanom kursu fizikalne terapije vezane za autogenu drenažu, pokušaćemo da vam prenesemo delić atmosfere. Predavač Peter Borka se potrudio da nas uvede u tajne autogene drenaže i objasni tehniku primene, kao i samu pripremu pacijenta za autogeni trening. Svoje predavanje započeo...

više >>> ....

Rehabilitacija teniskog lakta

Rehabilitacija teniskog lakta

Kao i ostale povrede koje se javljaju usled prekomernog napora, i teniski lakat nastaje usled preteranog naprezanja mišića i njihovih tetiva, a kao rezultat nedovoljne pripreme na stres ili aktivnost. Laterali epikondilitis, kako se stručno naziva, predstavlja zapaljenski proces na tetivama spoljašnjeg dela lakta, odnosno na epikondilu gde se m...

više >>> ....

Sindrom ukrućenog ramena

Sindrom ukrućenog ramena

Frozen Shoulder („smrznuto rame“, ukrućeno rame ili bolest zglobne čaure – adhezivini kapsulitis) je sindrom koga karakteriše bol i ograničeni aktivni pokreti u ramenom zglobu. Uzrok je nepoznat. Javlja se najčešće u populaciji od 40 do 65 godina sa incidencom od 2-5%. U literaturi se navodi da se javlja kod ranije tramumatske ili hiru...

više >>> ....

Fizioterapija kod osoba sa ankilozirajućim spondilitisom

Fizioterapija kod osoba sa ankilozirajućim spondilitisom

Fizioterapija kod osoba sa ankilozirajućim spondilitisom je od velikog značaja. Ankilozirajući spondilitis je hronično, progredijentno, zapaljensko, sistemsko oboljenje sakroilijačnih zglobova praćeno okoštavanjem longitudinalnih, interspinalih ligamenata, sa ankilozom interspinalinh zglobova i osteoporozom tela kičmenih pršljena. Ovo obol...

više >>> ....

Interferentne struje

Interferentne struje

Pri  prolasku  električne  struje  kroz  čovečiji  organizam  razna  tkiva  se  ponašaju  različito,  što  se  objašnjava  nejednakom  propustljivošću  ćelijske  membrane.  Tkiva  koja  sadrže  više  tečnosti  pružaju  manji  otpor  proticanju  električne  struje  što  znači  da su  bolji  elektrop...

više >>> ....

Stimulacija prevremeno rođene dece

Stimulacija prevremeno rođene dece

Specifičnosti važne za stimulaciju prevremeno rođene dece u najranijem uzrastu Proučavanje  odnosa biološke nezrelosti prevremeno rođene dece i uticaja sredinske stimulacije ima teorijski i praktični značaj koji određuje pravilan način nege i primenu strategija koje  utiču na   modifikaciju spoljnog okruženja i smanjenje stresa dete...

više >>> ....